Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego

Asseco Data Systems jest organizatorem XVI edycji Konferencji „Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego”, która odbędzie się w dniach 9-10 czerwca br. w Szczecinie. EFPE to międzynarodowa konferencja poświęcona prawodawstwu i wypracowaniu jednolitych standardów podczas świadczenia usług IT w Unii Europejskiej. Organizowana jest od 2002 roku, przez wiele lat w Międzyzdrojach, w tym roku przeniesiona została do Szczecina. Główny temat tegorocznej edycji to: „Identyfikacja i usługi zaufania (eIDAS) – korzyści z jednolitego, transgranicznego rynku cyfrowego.”

 

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego (EFPE) to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania, w tym podpisowi elektronicznemu, PKI oraz elektronicznej identyfikacji. Organizowana jest corocznie w Polsce przez Asseco Data Systems S.A. (dawniej Unizeto Technologies S.A.) i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.
Zgodnie z przyjętą misją EFPE jest szerokim i otwartym forum dyskusji, podczas którego wymieniane są doświadczenia i poglądy wśród prelegentów i uczestników z Unii Europejskiej, Europy Wschodniej i całego świata. Dlatego wszystkie wystąpienia podczas EFPE są równolegle tłumaczone na oficjalne języki konferencji to jest: angielski, polski oraz rosyjski.

 

Jest to już XVI edycja konferencji, która obędzie się w dniach 9-10 czerwca br. pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Szczecin. Dotychczasowe edycje forum odbywały się pod patronatami honorowymi:
•    Ministra Gospodarki,
•    Ministra Sprawiedliwości,
•    Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI),
•    Komisji Narodów Zjednoczonych ds. Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNICITRAL),
•    Sejmu RP – Komisji Innowacyjności i Nowych Technologii,
•    Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
•    Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

EFPE 2016 będzie nawiązywać do ubiegłorocznej edycji w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Unijnego w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Jest to przełomowy akt prawny, który ustandaryzuje podpis elektroniczny w całej Unii Europejskiej.

 

Celem tegorocznej konferencji jest wspieranie idei rozwoju jednolitego rynku cyfrowego, na który wpływ ma tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzajemnemu transgranicznemu uznawaniu głównych aktywatorów, takich jak elektroniczna identyfikacja, dokumenty elektroniczne, podpisy elektroniczne i usługi doręczeń elektronicznych. Kluczowe jest również przygotowanie odpowiednich warunków sprzyjających interoperacyjności usług administracji elektronicznej w całej Unii Europejskiej.

 

W XV edycji EFPE 2015 r. wzięło udział ponad 130 uczestników z 27 krajów, wśród nich znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), wiodących instytucji korzystających z usług zaufania (w tym przedstawiciele administracji i agencji rządowych), producenci oprogramowania i rozwiązań sprzętowych oraz dostawcy usług zaufania, w tym związanych z podpisem elektronicznym i elektroniczną identyfikacją.

 

Uczestnicy Konferencji zyskują możliwość nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów biznesowych, wysłuchania światowych ekspertów oraz wzięcia czynnego udziału w dyskusjach panelowych, w których uczestniczą przedstawiciele rządów, biznesu i nauki m.in. z Włoch, Belgii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii, Polski, Rosji, Francji, Finlandii, Estonii i Turcji oraz innych krajów, z których przedstawiciele przybywają corocznie na naszą Konferencję.

 

Szczegółowa tematyka tegorocznej XVI edycji EFPE:

 

Prawo
•    Rozporządzenie unijne w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS) – nowe uwarunkowania prawne na rynku europejskim
•    Nowe produkty i usługi wg. rozporządzenia eIDAS: nowe szanse czy zagrożenia
•    Akredytacja i nadzór nad zaufanymi usługami elektronicznymi w Europie i na świecie wg. wytycznych rozporządzenia eIDAS
•    Odpowiedzialność podmiotów świadczących kwalifikowane i niekwalifikowane usługi zaufania (TSP) wg. rozporządzenia eIDAS
•    Ramy wspólnej polityki identyfikacji, uwierzytelniania i podpisu elektronicznego
•    Czy podmioty świadczące usługi publiczne mogą być dostawcą kwalifikowanych usług zaufania?
•    Transgraniczne usługi zaufania w świetle rozporządzenia eIDAS
•    Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawnych w rozporządzeniu eIDAS oraz w rozporządzeniu dot. ochrony danych osobowych
•    Wpływ rozporządzenia eIDAS na międzynarodowy rynek usług zaufania
•    Wpływ rozporządzenia eIDAS na obecnie funkcjonujące ramy prawne
•    Elektroniczny obieg dokumentacji medycznej w perspektywie transgranicznych usług zaufania
•    Ochrona danych osobowych w zaufanych usługach elektronicznych w odniesieniu do rozporządzenia eIDAS

 

Technologia
•    Nowe standardy i normy jako narzędzie praktycznej implementacji rozporządzenia eIDAS
•    Usługi uwierzytelnienia i identyfikacji w chmurze – interoperacyjność, bezpieczeństwo, powszechność
•    Uwierzytelnianie i identyfikacja w świecie urządzeń mobilnych
•    Rozwój list zaufania na rynku międzynarodowym (AATL, TSL, Mozilla, Microsoft, Opera)
•    Technologie transgranicznych usług zaufania
•    Normalizacja i standaryzacja zaufanych usług elektronicznych w Europie i na świecie
•    Wykorzystanie systemów identyfikacji elektronicznej oferowanych przez nowoczesne urządzenia mobilne oraz serwisy społecznościowe jako usługi zaufania: mit czy nowe szanse?

 

Zastosowania
•    Wpływ rozporządzenia unijnego eIDAS na produkty i usługi funkcjonujące na rynku międzynarodowym
•    Przegląd praktycznych rozwiązań zgodnych z rozporządzeniem eIDAS
•    Usługi zaufania w Polsce, Europie i na świecie – przegląd i wymiana doświadczeń
•    Narzędzia nowoczesnej europejskiej e-administracji – doświadczenia i perspektywy
•    Usługi zaufania w nowoczesnych systemach ochrony zdrowia oraz elektronicznym obiegu dokumentacji medycznej
•    Mobilność i interoperacyjność zaufanych usług elektronicznych
•    Zaufane usługi elektroniczne w modelu SaaS (Chmurze) i stand alone – rywalizacja czy współpraca?
•    Praktyczne wykorzystanie usług zaufania w biznesie – bezpieczeństwo, oszczędności i efektywność na przykładach Case Study

Zobacz także