Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Numeryczny Model Złoża

Numeryczny Model Złoża (NMZ) i NMZ-GEO – autorski system Asseco Poland służący do centralnego zarządzania informacjami i obiektami na mapach górniczych zbudowany w technologii Oracle.

 

Najważniejsze fakty

System Numeryczny Model Złoża (NMZ), pozwala na scentralizowane zarządzanie podziemnymi i mapami górniczymi oraz mapami terenu górniczego, a także budowę centralnego modelu złoża, zawierającego m.in. dane geologiczne, miernicze i górnicze.
System umożliwia prognozowanie wpływu eksploatacji na powierzchnię oraz centralne ewidencjonowanie. Służy też do zarządzania zasobami produkcyjnymi wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego. Pozwala Klientowi na zbudowanie centralnej bazy zasobów geologicznych, uzyskanie szybkiego dostępu do informacji o wyrobiskach i zasobach węgla

System NMZ zawiera centralną bazę zasobów geodezyjno-geologicznych w postaci map przestrzennych, dzięki czemu pozwala na jednoczesną pracę wielu użytkowników na jednej mapie oraz wykonywanie kompleksowych analiz geodezyjno-geologicznych w ramach rozproszonych geograficznie struktur wielozakładowych.

Główne moduły systemu, to: Centralna Składnica Danych o Złożu – baza zasobów mapowych wykonana w przestrzennej bazie Oracle Spatial oraz Centralny Moduł Numerycznego Modelu Złoża. Integruje on wszystkie komponenty systemu i zarządza przetwarzaniem oraz zapisem przestrzennych danych geograficznych w centralnej składnicy. Prezentacja danych mapowych odbywa się z poziomu przeglądarki internetowej.

 

NMZ-GEO – zarządzanie informacjami o próbach i parcelach geologicznych

Wartym podkreślenia elementem system jest moduł NMZ-GEO służący do centralnego zarządzania informacjami o próbach i parcelach geologicznych. Moduł ten jest obsługiwany w całości przez przeglądarkę.Ważne jest to, że może być wdrażany niezależnie od pozostałych komponentów NMZ i integrowany z innymi systemami zarządzania mapami górniczymi funkcjonującymi w branży.

NMZ-GEO posiada możliwość ewidencjonowania kartotek parcel geologicznych z uwzględnieniem informacji o: pokładach, poziomach, złożach, obszarach górniczych, koncesjach, grupach parcel, filarach, polach i partiach. Wszystkie przechowywane dane o parcelach powiązane są z jednostką w sposób umożliwiający wykonywanie wielowymiarowych analiz (raportów), na każdym poziomie organizacyjnym wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego.

NMZ-GEO posiada własny moduł raportowy, zapewniający m.in. obsługę obligatoryjnego raportowania o zasobach złóż kopalin zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska (z modułem dostarczanych jest kilkanaście gotowych, obligatoryjnych raportów).

 

W module utrzymywane są dane o charakterze słownikowym, zgodnie ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa – identyfikacja filarów wraz z nazwami, kategorie rozpoznania, charakter zasobów, typy węgla (zgodnie z PN), charakterystyka jakości węgla.
System ewidencjonuje kartoteki jakościowe prób węgla w zakresie:
•    Lokalizacji miejsca pobrania (współrzędne, jednostka, głębokość itp.),
•    Opisu badanej próbki,
•    Parametrów laboratoryjnych (zawartość siarki, zapopielenie, wartość opałowa itp.).

Wszystkie dane przechowywane w kartotece prób węgla są udostępnione w sposób umożliwiający pobranie informacji przez oprogramowanie AutoCAD lub inne oprogramowanie stanowiskowe do generowania i zarzadzania mapami. Integracja systemu NMZ z kartoteką obsługującą próby umożliwia automatyczne (po akceptacji osoby uprawnionej) wniesienie próby na mapę.

Klient dokonuje ewidencji prób przez przeglądarkę internetową, co umożliwi wprowadzanie danych przez osoby spoza działów mierniczych (np. z laboratorium wykonującego badanie). Wprowadzone dane są następnie zatwierdzane, w zależności od struktury organizacyjnej, przez uprawnionych w systemie użytkowników (np. geologów). Mają oni dostęp do dokumentu w wersji elektronicznej, na podstawie którego zewidencjonowano dane (np. skan)

System NMZ wraz z modułem NMZ-GEO zostały wdrożone w Kompanii Węglowej SA.

Krzysztof Dembowy, dyrektor ds. sprzedaży, Asseco Poland

Zobacz także