Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Kto sprawuje rzeczywistą kontrolę w spółce? Sprawdź to za pomocą Asseco AML!

13 lipca upływa ostateczny termin rejestracji danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR), a jego niedotrzymanie może skutkować karą w wysokości do miliona złotych. Asseco rozbudowało system Asseco AML (Anti-Money Laundering) o nowe funkcjonalności, które ułatwiają firmom korzystanie z zasobów CRBR w celu weryfikacji danych swoich klientów i beneficjentów rzeczywistych.

 

Obowiązek dotyczy spółek założonych przed 13 października 2019 r, które dotychczas nie przekazały informacji na temat osób kontrolujących firmę, czyli beneficjentów rzeczywistych. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych działa od 13 października 2019 r., a celem jego funkcjonowania jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki stworzeniu bazy zawierającej aktualne i dokładne informacje o beneficjentach rzeczywistych, przestępcom znacznie trudniej ukryć swoją tożsamości w skomplikowanej strukturze korporacyjnej. Rejestr ma charakter publiczny, co oznacza iż każdy ma możliwość z jego skorzystania i nieodpłatnego sprawdzenia informacji. Stanowi on ważne źródło informacji, dla wszystkich instytucji, które zobowiązane są do weryfikacji danych klientów i beneficjentów rzeczywistych.

 

Nowelizacja ustawy AML a CRBR

Temat CRBR umieszczony został w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw opublikowanym w dniu 4 marca 2020r.

Projekt wprowadza mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Zgodnie z jego założeniami, instytucje obowiązane, jak np. banki czy towarzystwa ubezpieczeniowe, powinny odnotowywać i wyjaśniać wszelkie rozbieżności pomiędzy danymi ustalonymi, a tymi które znajdują się CRBR. W przypadku potwierdzenia rozbieżności ich obowiązkiem jest  przekazać stosowną informację do ministra właściwego ds. finansów publicznych. Dokumentowane powinny być również utrudnienia związane z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego.

 

Nowe wymogi w zakresie weryfikacji danych BR, oznaczają dla instytucji kolejne obowiązki, które niewątpliwie wpłyną na zwiększenie zaangażowania pracowników odpowiedzialnych za obszar AML.

Należy zaznaczyć, iż komórki AML, już dzisiaj są bardzo mocno obciążone zadaniami wynikającymi z aktualnie obowiązującej ustawy AML.

 

Asseco AML – nowe funkcjonalności

Odpowiadając na bieżące, a także przyszłe potrzeby naszych klientów, rozszerzyliśmy zakres funkcjonalności systemu Asseco AML, tak aby narzędzie stanowiło jeszcze większe wsparcie w realizacji codziennych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

System Asseco AML został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą weryfikację danych podmiotów z bazami zewnętrznymi.

Integracją objęty został nie tylko Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych ale również inne bazy. System Asseco AML, posiada obecnie funkcjonalność weryfikacji danych w następujących bazach zewnętrznych:

  • CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką
  • CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest to spis przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki
  • KRS – Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym zawierającym spis podmiotów
  • REGON – Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych.

System Asseco AML zintegrowany jest również z SWOZ II. Jest to system Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach, który pełni funkcję bazy wiedzy oraz ma za zadanie wczesne ostrzeganie i wzajemnie powiadamianie się banków o zagrożeniach i przestępstwach w obrocie finansowym.

 

Jak to działa?

Po zgromadzeniu danych klientów instytucjonalnych i podmiotów z nimi powiązanych, zostaje rozpoczęty z poziomu systemu Asseco AML, proces pobierania danych z baz zewnętrznych – CEIDG, CRBR, KRS, REGON. Użytkownik ma możliwość oznaczenia klientów bezpośrednio w aplikacji lub zdefiniowania cyklicznego procesu, który w sposób automatyczny będzie pobierał z baz dane klientów.

Pobrane dane są zapisywane w repozytorium systemu i prezentowane wraz z innymi danymi klienta, co daje możliwość ich przeglądania, gdy tylko zaistnieje taka konieczność.

Dzięki funkcjonalności edytora reguł, użytkownik ma możliwość zdefiniowania warunków weryfikacji danych zgromadzonych w systemie z danymi pobranymi z baz zewnętrznych. Gdy system odnotuje brak zgodności danych, zostaje automatycznie wygenerowany incydent i założona sprawa, która trafia do odpowiedniego pracownika.

Korzystanie z zasobów SWOZII odbywa się poprzez pobranie list i załadowanie ich do systemu Asseco AML. Po inicjalnym pobraniu pełnej listy, każda kolejna aktualizacja odbywa się automatycznie w oparciu o listy przyrostowe. Wykorzystując reguły weryfikacyjne, system może w sposób automatyczny sprawdzać dane klientów z zawartością list, a w przypadku trafień wygenerować incydent oraz założyć sprawę.

 

Wiemy, iż rzetelnie przeprowadzony proces weryfikacji daje instytucji pewność, iż posiada ona pełne i wiarygodne informacje, co w znacznym stopniu ogranicza możliwość nawiązania oraz kontynuowania relacji z nieuczciwym klientem. Ponadto jesteśmy pewni, iż nowe funkcjonalności systemu Asseco AML, będą stanowiły wsparcie dla pracowników i tym samym przyczynią się do obniżenia kosztów związanych z obsługą procesu weryfikacji klienta oraz BR.

Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy w Pionie Business Intelligence, Asseco Poland

Więcej informacji o Asseco AML (Anti-Money Laundering)

Zobacz także