Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Jak będzie wyglądać bankowość spółdzielcza w 2020 r.?

Duża dynamika zmian regulacyjnych, rosnące oczekiwania klientów, potrzeba wzrostu efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów, a także nieustająca konkurencja ze strony banków komercyjnych – to wyzwania, z jakimi będą się mierzyć banki spółdzielcze. O tym, co czeka je w 2020 roku oraz w jaki sposób mogą one w pełni wykorzystać swój potencjał mówi Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Miniony rok przyniósł wiele zmian w sektorze banków spółdziel­czych. Które z nich były największym wyzwaniem?

Rok 2019 był  dla bankowości spół­dzielczej kolejnym rokiem niosą­ cym ze sobą  prawdziwe „tsunami regulacyjne”. Najważniejszą i naj­bardziej wymagającą zmianą  było wprowadzenie Dyrektywy PSD2. Było to duże wyzwanie dla wszyst­kich banków i w mojej opinii banki spółdzielcze poradziły sobie lepiej niż komercyjne.

Powstały dwa huby zrzeszeniowe, w tym hub SGB-Banku, którego twórcą jest Asseco Poland. Trzeci to Centrum Usług Internetowych, dostępny dla  ponad stu banków. Za jego pośrednictwem Asseco udostępniło bankom spółdziel­czym wszystkie zmiany związane z wdrożeniem Polish  API. W 2019 roku zleciliśmy też i przekazaliśmy bankom spółdzielczym wyniki nie­ zależnego audytu technologiczne­ go i prawnego wdrożonego przez nas rozwiązania, który był wymaga­ ny przez Komisję Nadzoru Finanso­wego.

W jakim kierunku będzie się rozwijał sektor w 2020 roku? Jakle tren­dy IT odegrają tu największą rolę?

Kluczowe znaczenie będzie mia­ło uwspólnianie usług. Poprawi to efektywność funkcjonowania banków spółdzielczych i pozwoli na redukcję kosztów, zwiększając ich konkurencyjność oraz perspektywy rozwoju. Ważnym trendem będą też rozwiązania mobilne. Z powodu rosnących wymagań klientów, presji redukcji kosztów i ograniczeń rynku pracy banki spółdzielcze będą coraz częściej wykorzystywały rozwiązania w modelu chmu­rowym.

Dlaczego uwspólnianie usług od­grywa tak dużą rolę?

Większość banków spółdzielczych posiada w ofercie dużo różnych produktów bardzo często więcej, niż banki komercyjne. Aby ograni­czyć  koszty funkcjonowania, banki powinny iść w kierunku po pierwsze redukcji ich liczby, a po drugie uwspólniania usług, ponieważ to pozwoli na oferowanie ich  na jak najwyższym poziomie przy  konku­rencyjnym poziomie kosztów

Czyli kluczem do sukcesu jest współpraca?

Tak, tym bardziej, że banki spół­dzielcze są  podmiotami, które potrafią się porozumieć i wspólnie wypracować najlepsze dla każdej ze stron rozwiązanie. Widać to na przykładzie projektu Zintegrowa­nego Rozwiązania Zrzeszeniowe­ go, który realizujemy z SGB-Bank. Asseco odpowiada w tym projekcie  między innymi za bankowość internetową i system transakcyjny. Inny  unikalny projekt to Wspólna Platforma Informatyczna realizowana z bankami Grupy BPS. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które można określić jako „bank w gniazdku”, zawierające wszyst­ko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finansowa: system transakcyjny, bankowość internetową i mobilną, pulpit opiekuna klienta, zdefiniowane procesy workflow, hurtownię danych, systemy zarządzania ryzykiem.

Co dokładnie banki zyskują dzięki wspólnym działaniom?

Współpraca Banku Spółdzielczego w Płońsku i Banku Spółdzielczego w Lubaczowie zaowocowała np. budową optymalnego planu kont i wspólnych procesów sprzedażo­wych. Banki wymieniały się własny­ mi doświadczeniami i pomysłami, by znależć jak najlepsze rozwiązanie. Banki spółdzielcze mają dziś potężny problem z zatrudnianiem kom­petentnych specjalistów. Asseco stara się odciążyć swoich klientów w tym obszarze. W ramach takich projektów, jak Wspólna Platforma Informatyczna, wdrażamy zdefi­niowane procesy workflow, które pozwalają sprawniej przygotować personel do nowej roli. To eliminuje możliwość popełnienia błędu i konieczność rekrutowania bankowców z dużym doświadczeniem. Bank zatrudnia pracowników przy­ gotowanych do sprzedaży, system w pełni automatyzuje ich pracę. Czas otwarcia rachunku bieżącego czy udzielenia kredytu gotówkowe­ go to mniej niż kwadrans.

Czy Open Banking fintachy będą miały w 2020 duży wpływ na działalność tego sektora?

Są to kwestie, których banki spół­dzielcze nie odczuwają jeszcze w takim stopniu, jak banki komer­cyjne. Bankowość spółdzielcza rozwija się jednak bardzo dynamicznie i część banków widzi szansę we współpracy z fintechami, zarówno dla siebie, jak i dla swoich klientów. W Asseco jesteśmy gotowi na nad­ chodzące wyzwania i będziemy wspierać naszych  klientów, ponie­ waż zależy nam, by mogli rozwijać się i aktywnie działać w sektorze bankowym.

Rozmowa ukazała się w miesięczniku „Bank”, nr 1

Zobacz także