Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

AUMS Migrator od Asseco wspiera branżę w migracji danych do CSIRE

Migracja danych do CSIRE to proces przygotowania do startu produkcyjnego systemu, w którym uczestnicy migracji czyli OSD  i sprzedawcy energii są zobowiązani dostarczyć w formie elektronicznej dane, zgodne z wymaganiami modelu migracji danych CSIRE. Ta operacja dla uczestników rynku jest pewnym wyzwaniem. O tym jak energetyka przygotowuje się do CSIRE mówi Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa Asseco Poland.

Czym będzie CSIRE dla rynku energii w Polsce i na jakim etapie jest branża, jeśli chodzi o przygotowania do tej zmiany?

Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE) ma być platformą zapewniającą otwarty dostęp do danych o rynku energii wszystkim jego uczestnikom. Powinien dać nowe możliwości, zarówno przedsiębiorstwom energetycznych, jak i konsumentom. System będzie pośredniczyć w wymianie danych pomiędzy uczestnikami rynku, takich jak zmiana sprzedawcy energii elektrycznej, informacje o rozliczeniach opłat dystrybucyjnych czy dane pomiarowe. Dzięki automatyzacji i standaryzacji nastąpi znaczące przyspieszenie i usprawnienie procesów w energetyce.

Dlatego, od 1 lipca 2024 r. wszystkie podmioty działające na rynku energii, w tym dystrybutorzy i sprzedawcy muszą być przygotowane do zupełnie innego funkcjonowania i zmiany na wielu płaszczyznach: organizacyjnej, biznesowej oraz informatycznej.

Obecnie uczestnicy rynku przygotowują się do tej zmiany wewnętrznie. Jeżeli spojrzymy na oficjalny harmonogram przyjęty przez PSE, to rynek jest na etapie przygotowania systemów IT użytkowników profesjonalnych (sprzedawców i OSD). Trwają prace grup roboczych z udziałem PSE, gdzie ustalany jest ostateczny kształt technicznych standardów wymiany danych i wypracowywana jest cała koncepcja dotycząca migracji danych.

Na czym polega proces migracji danych do CSIRE?

Jest to proces przygotowania do startu produkcyjnego CSIRE, w którym uczestnicy migracji czyli OSD  i sprzedawcy są zobowiązani dostarczyć w formie elektronicznej dane, zgodne z wymaganiami modelu migracji danych CSIRE. Ta operacja dla uczestników rynku jest pewnym wyzwaniem. Do tej pory dane wymagane przez ten model migracji były przetwarzane w wielu procesach biznesowych, często w wielu systemach informatycznych, a nierzadko także manualnie. Teraz należy usystematyzować posiadane zbiory danych, zebrać je z różnych źródeł i uzupełnić, aby wsady były odpowiedniej jakości.

Aktualnie trwa opracowywanie szczegółów procesu migracji danych do CSIRE, ale wstępne założenia mówią, że proces będzie miał charakter iteracyjny z kilkoma punktami kontroli jakości danych. Należy pamiętać, że w trakcie procesu przygotowania danych migracyjnych uczestnicy rynku nie zawieszają swojej działalności. Pojawiają się nowi klienci, zmieniają się sprzedawcy czy parametry umów, dlatego przygotowanie danych nie jest działaniem jednorazowym.

Wymaga iteracyjnego aktualizowania zbudowanych zbiorów danych i przekazywania PSE do weryfikacji. Dostarczenie odpowiedniej jakości danych migracyjnych jest kluczowe dla przyszłego funkcjonowania tego systemu. Dlatego im wyższa jakość dostarczonych danych, tym większa szansa, że poszczególne procesy zostaną przez CSIRE obsłużone z wynikiem pozytywnym.

W jaki sposób Asseco wspiera branżę na tym etapie?

W tej chwili branża energetyczna ma bardzo intensywny okres związany z transformacją, cyfryzacją czy chociażby z procesami unbundlingu czyli oddzielenia działalności związanej z obrotem od dystrybucji energii. Dlatego staramy się odciążyć naszych klientów na tym bardzo technicznym etapie, bo takim jest proces przygotowania i migracji danych do CSIRE. Aby je dostarczyć, wcześniej należy zbudować skonsolidowany lokalnie zbiór danych migracyjnych.

Na potrzeby tych procesów wykorzystaliśmy nasze 15-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu migracji danych na dużą skalę (>50 mln. zmigrowanych danych Klientów) oraz naszą wiedzę ekspercką i opracowaliśmy specjalne narzędzie AUMS Migrator, które wspiera przygotowanie wsadu wewnątrz organizacji.

Rozwiązanie jest udostępniane w bezpiecznej chmurze AWS. Zapewnia automatyzację procesu i szybką migrację danych do CSiRE z różnych źródeł, bez zakłócania innych procesów biznesowych.

AUMS Migrator zbiera dane z różnych źródeł, weryfikuje je pod kątem technicznym i formalnym, wskazuje ewentualne błędy, by przygotować kompletny wsad do przekazania na potrzeby migracji danych do CSIRE. Lokalizuje także braki danych lub nieprawidłowości, które muszą zostać uzupełnione lub skorygowane. Dzięki temu przekazane dane nie zostaną odrzucone w procesach walidacyjnych.

Jedną z kluczowych funkcji naszego rozwiązania jest obsługa wielu źródeł danych wejściowych do wsadu migracyjnego. System w procesie walidacji krzyżowej, identyfikuje niezgodności w danych pomiędzy systemami źródłowymi. Daje to klientom doskonałą informację zwrotną i pozwala odpowiednio uporządkować dane w systemach wewnętrznych.

Wspominane narzędzie, po każdej zakończonej sesji importowej dla każdego z systemów, generuje raport, który obejmuje informacje na temat: czasu trwania importu danych, ilości przetworzonych rekordów, w tym pozytywnie i negatywnie przetworzonych oraz błędów, które się pojawiły.

AUMS Migrator zapewnia przetwarzanie importowanych parametrów w zgodzie z wszystkimi regułami zdefiniowanymi przez PSE, co pozwala na sprawną obsługę procesu migracji, minimalizuje ewentualne błędy i skutecznie wspiera wewnętrzną konsolidację danych. Gwarantuje także bezpieczeństwo danych zgodne z regulacjami RODO i kompletną usługę bez konieczności angażowania wielu integratorów i realizacji wielu projektów. Narzędzie połączone jest ze wsparciem w postaci usług doradczych ekspertów Asseco, którzy posiadają unikalne na polskim rynku doświadczenie w migracji danych.

Dla kogo przeznaczone jest to rozwiązanie migracji danych CSIRE?

AUMS Migrator przeznaczony jest dla wszystkich uczestników rynku energii. Asseco dostarcza systemy billingowe do dużych podmiotów, obsługujących miliony klientów, ale także mniejszych dostawców, którzy klientów liczą w setkach tysięcy. Na rynku jest obecnie ok. 150 tzw. małych operatorów systemu dystrybucyjnego. Dla nich również przeznaczone jest nasze nowe rozwiązanie.

Kontakt: [email protected] lub [email protected]

Zobacz także