Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco – kontynuacja stabilnego rozwoju i dobre wyniki finansowe

W I półroczu 2022 roku Asseco wypracowało 8,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 22% w stosunku do analogicznego okresu 2021 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do pierwszych 6 miesięcy ubiegłego roku, o 21% i wyniosła 6,4 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 930 mln zł, co oznacza wzrost o 38%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 249 mln zł, czyli zwiększył się o 3%. Grupa kontynuowała swój rozwój we wszystkich segmentach działalności.

Dla oceny sytuacji finansowej i rozwoju działalności biznesowej Grupy Asseco ważną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS*. W I półroczu tego roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 964 mln zł, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do I półrocza roku ubiegłego, a zysk netto non-IFRS wyniósł 271 mln zł i był wyższy o 8%.

Grupa realizowała swoją strategię geograficznej, produktowej i sektorowej dywersyfikacji biznesu,  dzięki czemu zwiększyła sprzedaż we wszystkich segmentach operacyjnych. W I półroczu 2022 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez Formula Systems i Asseco International odpowiadały za 90% sprzedaży Grupy.

Przychody w segmencie Formula Systems wyniosły 5,5 mld zł, co oznacza wzrost o 27%, a zysk operacyjny 635 mln zł, czyli o 87% więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku. Na raportowany poziom zysku operacyjnego w tym segmencie istotny, negatywny wpływ mają dodatkowe koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, rozpoznanych w ramach rozliczenia nabycia (PPA) oraz koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP), które w I półroczu 2022 roku obniżyły go o 162 mln zł. Jednocześnie w analizowanym okresie, korzystny wpływ na wyniki operacyjny w kwocie 192 mln zł miała transakcja sprzedaży udziałów w spółce Infinity Labs R&D. Po uwzględnieniu tych korekt, zysk operacyjny non-IFRS segmentu Formula Systems ukształtował się na poziomie 605 mln zł, czyli o 27% wyższym niż w tym samym okresie przed rokiem.

W segmencie Asseco International sprzedaż wzrosła o 15% do 1,9 mld zł, a zysk operacyjny wyniósł 155 mln zł.  Zysk operacyjny non-IFRS tego segmentu był wyższy rok do roku o 3% i osiągnął poziom 213 mln zł.

Segment Asseco Poland wypracował 838 mln zł przychodów, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 2% wyższy i wyniósł 141 mln zł.

Przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. W I półroczu 2022 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 43%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 24%.

W samym II kwartale 2022 roku Grupa odnotowała sprzedaż na poziomie 4,2 mld zł, co stanowi wzrost o 23%. Zysk operacyjny wyniósł 540 mln zł (wzrost o 54%), a zysk operacyjny non-IFRS 484 mln zł (wzrost o 13%). Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 141 mln z (wzrost o 1%), a w ujęciu non-IFRS na poziomie 147 mln zł (wzrost o 10%).

To było dla nas dobre półrocze. Mimo trudnej sytuacji w gospodarce, utrzymaliśmy trend wzrostowy w naszych wynikach finansowych. Zanotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich segmentach działalności. Nasza geograficzna, produktowa i sektorowa dywersyfikacja biznesu i silny popyt na rozwiązania cyfrowe pozwalają nam stabilnie się rozwijać. W ujęciu non-IFRS nasz zysk operacyjny wzrósł o 17%, a zysk netto non-IFRS o 8%. Niższa dynamika wzrostu zysku netto non-IFRS vs. zysku operacyjnego non-IFRS wynika z naszego miksu sprzedaży i bardziej dynamicznego wzrostu miejsc, w których nie konsolidujemy 100% wyniku netto, czyli głównie spółek z Grupy Formula Systems. Zysk operacyjny non-IFRS segmentu Asseco Poland, który jest konsolidowany na poziomie netto praktycznie w całości, i w przypadku którego nie występuje efekt różnic kursowych, zwiększył się o 2%. Postrzegamy te wzrosty jako duży sukces w tak turbulentnym otoczeniu – komentuje Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

W ciągu pierwszych 6 miesięcy 2022 roku realizowaliśmy serwisowe i rozwojowe kontrakty dla obecnych klientów, a także podpisywaliśmy nowe, długoterminowe umowy. Konsekwentnie realizujemy strategię opartą na własnych produktach i M&A. W I półroczu tego roku do Grupy Asseco dołączyło 7 nowych spółek. Do przyszłości podchodzimy z dużą ostrożnością, biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną i wzrost kosztów pracy. Nie zwalniamy jednak tempa, jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2022 rok dodaje Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 12,5 mld zł i jest wyższy o 24% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2021 rok, wzrost wynosi 11% do 11,2 mld zł.

*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia / sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także