Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Nowelizacja nowej ustawy AML

Komisja Europejska poddała w wątpliwość fakt transpozycji do prawa krajowego szeregu przepisów dyrektywy 2015/849, co oznacza iż ustawa z dnia 1 marca 2019 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nie jest zgodna z prawem unijnym i wymaga korekty. W odpowiedzi na te uwagi 5 lipca 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt jej zmian. Jaki jest jego zakres? Co to oznacza dla instytucji obowiązanych?

Projekt zmian dotyczy między innymi rozszerzenia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy. Mowa jest także o zwolnieniu określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom. Realizacja ma się odbyć poprzez, rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zmiany wprowadzają również obowiązek spełniania kryteriów kompetencji i reputacji przez beneficjentów rzeczywistych podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tych podmiotach. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przewidywane są sankcje.

Analiza wpływu zmian jakie niesie ze sobą projekt ustawy o zmianie ustawy AML, nie wskazuje na konieczność radykalnych modyfikacji narzędzi informatycznych, jak to miało miejsce w przypadku ustawy z 1 marca 2019. Zmiany, w zależności od systemu, mogą dotyczyć rozszerzenia zbieranego zakresu informacyjnego oraz elementów związanych z parametryzacją narzędzia. Zespół analityków odpowiedzialnych za zgodność systemu Asseco AML z regulacjami prawnymi, na bieżąco monitoruje kierunek zmian zawartych w projekcie. Mogą one ulec dalszej modyfikacji, gdyż Ministerstwo Finansów otrzymuje uwagi dotyczące jego treści. Jedną z nich zgłosił Związek Banków Polskich, który w imieniu sektora bankowego, wyraził wątpliwości dotyczące m.in kar dla pracowników wykonawczych instytucji obowiązanych – powiedziała Edyta Zdziarska, Konsultant Biznesowy, Asseco Poland.

W projekcie nowelizacji znalazł się także zapis mający na celu zapobieganiu sytuacjom, w których osoby będące beneficjentami rzeczywistymi podmiotów wykonujących działalność wymienioną w art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. d dyrektywy 2015/849, a także osoby zajmujące kierownicze stanowiska w takich podmiotach, były osobami karanymi. Zapis dotyczy jednostek pośredniczących w obrocie nieruchomościami. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna. Oprócz powyższych zmian resort finansów chce doprowadzić do likwidacji luki, polegającej na nieuwzględnieniu w dotychczas obowiązującej ustawie organu uprawnionego do nałożenia kary administracyjnej na instytucje obowiązane skontrolowane na podstawie art. 130 ust. 2 pkt 1 lit. c-e oraz pkt 2 i 3 ustawy.

Projekt ustawy zakłada jej wejście w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Więcej informacji na: aml.asseco.com

Zobacz także