Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Integracja daje siłę. Banki spółdzielcze mocniejsze dzięki Systemowi SGB

Wywiad z przedstawicielami Asseco, SGB-Banku oraz Banku Rumia Spółdzielczego

O Systemie SGB i korzyściach płynących z jego wdrożenia, mówią Małgorzata Wilczyńska, zastępca dyrektora Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland, Piotr Mazur, dyrektor Departamentu IT w SGB-Banku SA oraz Aleksander Borzymowski, prezes Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego.

Jaka idea stoi za stworzeniem Systemu SGB i jaki był cel?

Piotr Mazur (SGB-Bank): Na samym początku warto dodać, że nazwa „system” nie oddaje w pełni siły narzędzi przygotowanych dla banków. System SGB to tak naprawdę szereg usług, których celem jest zapewnienie bankom spółdzielczym SGB wspólnej obsługi księgowej i informatycznej w Zrzeszeniu. Realizacja projektu jest zgodna z przyjętą strategią SGB „Otwieramy Przyszłość”, która zakłada, że w centrum zainteresowania jest klient, że wspólne działanie daje nam siłę i pozwala na wykorzystanie najnowocześniejszej technologii. To  gwarantuje  wysoką efektywność oraz elastyczność, ale z poszanowaniem lokalności i tradycji.

Jakie wyzwania stoją dziś przed bankami spółdzielczymi?

Małgorzata Wilczyńska (Asseco): Banki spółdzielcze stoją obecnie przed istotnymi wyzwaniami rynkowymi, które przyspieszyła i spotęgowała trwająca pandemia. Wzrost zainteresowania usługami cyfrowymi, mobilnymi oraz wzrost zaufania do transakcji odbywających się zdalnie wśród klientów końcowych wymusza szybszą transformację. Banki stoją przed zwiększonymi wymaganiami w wyniku nowych regulacji nadzorczych. W związku z większą aktywnością w kanałach online rośnie zagrożenie związane z atakami cybernetycznymi, wyciekiem danych, przed którymi placówki lokalne muszą być jak najlepiej zabezpieczone. Do tego niesprzyjające warunki ekonomiczne zmuszają banki spółdzielcze do intensywnego poszukiwania oszczędności, a rosnąca konkurencja ze strony banków komercyjnych, powoduje, że lokalne oddziały muszą robić wszystko by utrzymać klienta. Wesprzeć banki spółdzielcze w tym wyścigu ma System SGB.

30 bankiem, który dołączył do Systemu SGB był Bank Rumia Spółdzielczy. Jak przebiegało wdrożenie i migracja?

Aleksander Borzymowski (BRS): Przejście z poprzedniego systemu na nowy stanowiło dla nas ogromne wyzwanie, związane z uporządkowaniem danych, zmapowaniem produktów, funkcjonalności, przeprowadzeniem szkoleń, niezliczoną liczbą spotkań, dyskusji i ustaleń. Był to czas wytężonej pracy wszystkich zespołów. Trzeba podkreślić, że pracownicy Banku Rumia, SGB-Banku i Asseco wykazali się ogromną determinacją oraz zaangażowaniem, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa. Chciałbym podkreślić, że zarówno w trakcie samego przygotowania do migracji systemu, jak i bezpośrednio po konwersji, co jest szczególnie ważne z racji poznawania nowego oprogramowania przez klientów banku, otrzymaliśmy niezbędne wsparcie od naszych partnerów w SGB-Banku i Asseco. Wszelkie pojawiające się problemy były szybko rozwiązywane, a co istotne już na tym etapie zaczęliśmy rozmawiać o funkcjonalnościach systemu i ich doskonaleniu. Od dnia wdrożenia, Asseco we współpracy z zespołem SGB dokonało wielu usprawnień, wprowadzono nowe funkcjonalności systemu, co w dynamicznie rozwijającym się rynku i przy rosnących oczekiwaniach klientów jest ogromną wartością i daje nam dobrą perspektywę dalszej współpracy.

Wdrożenie centralnego systemu informatycznego def3000 to wejście w nowoczesną bankowość. Będąc uczestnikiem wysoce konkurencyjnego rynku usług finansowych, pragniemy udoskonalać i usprawniać codzienną pracę, by w pełni odpowiadać na potrzeby naszych klientów, dlatego to ich zadowolenie stanowi najlepszą ocenę naszej pracy. Okres migracji mamy już za sobą, teraz najważniejsze jest sprawne działanie systemu, jego stały i szybki rozwój, który pozwoli na osiąganie celów biznesowych banku, Zrzeszenia i oczywiście naszego partnera w tym obszarze, czyli Asseco.

Małgorzata Wilczyńska (Asseco): W trakcie realizacji projektu z Bankiem Rumia Spółdzielczym konieczna była zmiana trybu jego realizacji ze względu na pandemię.  Znaczna część projektu odbywała się w trybie zdalnym z wykorzystaniem całego spektrum możliwości, jakie oferują kanały cyfrowe. Wraz z Zarządem Banku Rumia Spółdzielczego wypracowaliśmy rozwiązania, które usprawniły implementację. Organizowaliśmy wiele dedykowanych spotkań online, pracownicy banku mieli możliwość umawiania się z zespołem Asseco na indywidualne sesje, a dodatkowo prowadziliśmy dyżury, podczas których konkretni specjaliści z Asseco, jak i SGB-Banku byli do dyspozycji pracowników Banku Rumia Spółdzielczego. Taka forma współpracy dała możliwość bardziej elastycznego wykorzystania wsparcia konsultantów niż w tradycyjnych nadzorach w siedzibie banku.

Jak pandemia wpłynęła na realizację wdrożeń?

Piotr Mazur (SGB-Bank): Bez wątpienia pandemia spowodowała wydłużenie czasu trwania projektów, które rozpoczęły się przed jej wybuchem i były kontynuowane w trakcie jej trwania. Zmieniliśmy tryb pracy, przeorganizowaliśmy styl działania, szczególnie po stronie banków, do pracy zdalnej, co wpłynęło na dostępność pracowników. Banki, które rozpoczynały projekt w „nowej” rzeczywistości, były już przygotowane do tego typu pracy i zdalny sposób realizacji nie wpłynął na jakość oraz długość projektu. W tej chwili standardem już jest realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi pracy zdalnej.

Jednocześnie praca operacyjna w bankach spółdzielczych SGB z wykorzystaniem narzędzi zdalnych jest identyczna, jak praca ”stacjonarna” – rozpoczęcie projektu nie wymaga zatem dodatkowych nakładów finansowych na dostosowanie organizacji do wdrożenia.

Małgorzata Wilczyńska (Asseco): Pandemia miała oczywiście wiele negatywnych skutków. Natomiast gdy mówimy o realizacji projektów, to mogę powiedzieć, że wpłynęła pozytywnie. Konieczność dopasowania do tej sytuacji spowodowała wypracowanie nowych sposobów realizacji prac w projektach wdrożenia i migracji banków spółdzielczych do Systemu SGB. Pandemia zmusiła nas do zastosowania trybu pracy zdalnej, do którego większość banków nie miała wcześniej przekonania. Wypracowane w trakcie projektu nowe metody, procedury i narzędzia mają obecnie zastosowanie w kolejnych realizacjach. Jak skuteczne może być wdrożenie przeprowadzone w pełni w trybie zdalnym, pokazują nasze ostatnie projekty z Bankiem Spółdzielczym w Szubinie, Bankiem Spółdzielczym we Włoszakowicach i Bankiem Spółdzielczym w Kórniku, które zostały zrealizowane w zakładanym pierwotnie czasie.

Co zmieniło się po migracji do Systemu SGB?

Aleksander Borzymowski (BRS): Cały czas uczymy się nowego rozwiązania. Zauważamy duże możliwości raportowe systemu, które pozwalają nam na lepsze analizy i oszczędność czasu przy sporządzaniu sprawozdawczości. Jesteśmy spokojniejsi, gdyż mamy zagwarantowany wysoki poziom bezpieczeństwa infrastruktury technicznej, który dzisiaj jest kluczowy. Wartym podkreślenia jest fakt szybszych i łatwiejszych wdrożeń rozwiązań zrzeszeniowych, które są teraz dla nas dostępne niemal „od ręki”. Nowy system oraz towarzyszące mu aplikacje otworzyły przed nami nowe szanse biznesowe. W krótkim okresie czasu od zmiany systemu zaoferowaliśmy naszym klientom między innymi Kantor SGB, w aplikacji mobilnej możliwość samodzielnego dodania karty płatniczej przez klienta, Autopay i z niecierpliwością oczekujemy na kolejne nowości zapowiadane przez SGB-Bank, m.in. kredyt na klik. Dzięki większym nakładom na rozwój technologii mamy szansę zaoferować nowe, znacznie lepsze funkcjonalności, zbliżone do tych znanych z banków komercyjnych.

Czy ta systemowa integracja nie powoduje, że każdy bank spółdzielczy będzie taki sam?
Z taką samą ofertą i usługami?

Piotr Mazur (SGB-Bank): System SGB to rozwiązanie z jednej strony wspólne, zunifikowane i optymalne dla wszystkich banków, a z drugiej honorujące odrębność oraz samodzielność każdego banku spółdzielczego z osobna. Obsługujemy ponad 30 banków, z różnych regionów, z różnymi potrzebami, które System SGB zaspokaja. Klienci w tych bankach też są różni, ale mają kilka wspólnych potrzeb – żeby „ich” bank spółdzielczy był bezpieczny, nowoczesny, przyjazny. I tak jest – klient widzi wyłącznie swój bank spółdzielczy, a SGB-Bank jest „tylko” bankiem zrzeszającym. Nie ma zatem mowy o zaniku różnorodności, która jest ogromnym atutem Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Małgorzata Wilczyńska (Asseco): Instytucje przystępując do Systemu SGB, nie tracą autonomii, jest to zagwarantowane założeniami projektu zawartymi w umowie trójstronnej podpisywanej z każdym bankiem spółdzielczym oddzielnie.

Jaka jest rola Asseco w tym procesie?

Małgorzata Wilczyńska (Asseco): System SGB to kompleksowy pakiet modułów składających się na nowoczesny system bankowy. Asseco jest dostawcą głównego systemu transakcyjnego, bankowości internetowej, narzędzi analitycznych. Systemy Asseco są otwarte, co daje SGB-Bankowi i Radzie składającej się z banków spółdzielczych możliwość wyboru systemów innych dostawców, na których bazie będą świadczone usługi na rzecz banków spółdzielczych. Asseco odpowiada również za realizację procesów wdrożenia i migracji każdego kolejnego banku spółdzielczego do Systemu SGB, w tym pełni rolę integratora.

Piotr Mazur (SGB-Bank): Ofertę dla banków spółdzielczych SGB uzupełniliśmy rozwiązaniami dostarczanymi przez innych dostawców. To między innymi aplikacja mobilna SGB Mobile, usługa SGB ID, Moje Dokumenty SGB, a już za chwilę kolejne, jak Platforma SGB, Matryca Funkcji Kontroli czy usługa FDS – realizowana przez system antyfraudowy. Daje to bankom gwarancję, że nie są uzależnieni od jednego dostawcy, a równocześnie są to rozwiązania uznanych dostawców, odpowiadają trendom rynkowym, a często je wyprzedzają.

Jak wygląda realizacja wdrożenia i migracji banku spółdzielczego do Systemu SGB?

Małgorzata Wilczyńska (Asseco): W każde wdrożenie zaangażowane są trzy strony – Asseco, bank spółdzielczy oraz SGB-Bank. Realizacja następuje etapami, pierwszy to prace wstępne, drugi – migracje testowe, a trzeci uruchomienie produkcyjne. Przy każdej implementacji bazujemy na harmonogramie głównym, który jest rozpisany co do dnia oraz szczegółowym harmonogramie migracji produkcyjnej, z dokładnością co do godziny. Precyzyjnie sformułowany harmonogram pomaga zarządzać zasobami po stronie banku, jest to niezmiernie ważne, ponieważ pracownicy poza realizacją zadań wynikających z prac zespołu projektowego wykonują obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem.

Piotr Mazur (SGB-Bank): W związku z tym, że migrowane są dane do wspólnego rozwiązania, konieczne jest przeprowadzenie po stronie banku prac inwentaryzacyjnych i porządkowych. Proces migracji to doskonała okazja do uporządkowania, uzupełnienia oraz weryfikacji danych. Bardzo istotne jest również przygotowanie banku spółdzielczego do pracy w nowym systemie i nowym modelu.

Projekt wydaje się skomplikowany, ale doświadczenie SGB-Banku i Asseco gwarantuje pełne wsparcie, a co za tym idzie bezpieczną realizację projektu we wszystkich obszarach.

Małgorzata Wilczyńska (Asseco): Przy nowym systemie konieczne są szkolenia oraz samodzielna nauka pracowników banku tak, aby byli przygotowani do pierwszego dnia pracy i mogli bez stresu oraz opóźnień obsługiwać klientów. Ta kwestia jest kluczowa. W bankach, w których proces nauki własnej był monitorowany, a pracownicy zachęcani do nauki nowego systemu obecność pracowników Asseco nie była konieczna i wręcz mamy przykłady banków, które skracały czas nadzoru naszych pracowników. Nie można również zapominać, że nowy model wymusza przygotowanie zespołu w banku do nowych zadań i obowiązków wynikających z modelu usługowego.

Ile banków dołączyło już do inicjatywy zrzeszeniowej?

Małgorzata Wilczyńska (Asseco): Aktualna liczba banków w Systemie SGB to 33. Natomiast przeprowadziliśmy 35 migracji. Różnica wynika z tego, że dwa projekty migracji danych odbywały się w ramach łączenia banków i zostały zrealizowane do już istniejących jednostek.

Piotr Mazur (SGB-Bank): Widać zainteresowanie i wzrost dynamiki dołączania kolejnych banków do Systemu SGB. Bardzo nas to cieszy. Poszerzająca się oferta produktów i usług świadczonych dla banków spółdzielczych cały czas uatrakcyjnia System SGB. Jesteśmy przygotowani na zwiększone zainteresowanie ze strony banków spółdzielczych, a w konsekwencji większą liczbę projektów w ciągu roku, a także na późniejszą ich obsługę na wysokim poziomie jakościowym.

Zobacz także