Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco na fali rosnącej roli cyfryzacji – rekordowe wyniki za 2021 rok

W 2021 roku Asseco osiągnęło 14,5 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 19% więcej niż w roku 2020. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do poprzedniego roku, o 17% i wyniosła 11,3 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wzrósł o 20% do 1,5 mld zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 468 mln zł, czyli zwiększył się o 17%. Grupa zanotowała istotne wzrosty wyników we wszystkich segmentach i sektorach działalności.

W minionym roku zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 1,8 mld zł i był wyższy o 21%, a zysk netto non-IFRS ukształtował się na poziomie 516 mln zł, co oznacza wzrost o 14% w stosunku do roku 2021.

Grupa wypracowała lepsze wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych, co było możliwe dzięki koncentracji na wsparciu klientów w obliczu pandemii oraz wykorzystaniu szans związanych z przyspieszeniem procesów cyfryzacji w firmach i instytucjach. W 2021 roku rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 89% przychodów Grupy. Sprzedaż segmentu Formula Systems zwiększyła się o 23% do 9,3 mld zł, a zysk operacyjny o 24% do 760 mln zł. W segmencie Asseco International przychody wzrosły o 13% i ukształtowały się na poziomie 3,6 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł o 12% do 433 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco Poland osiągnęła poziom 1,6 mld zł, czyli o 9% więcej niż rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 23% wyższy i wyniósł 263 mln zł.

Przychody Asseco, które są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo, w 2021 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 40%, bankowość i finanse – 35% oraz instytucje publiczne – 25%.

2021 rok był kolejnym bardzo dobrym rokiem dla Asseco. W obliczu trwającej nadal pandemii koronawirusa, zespół Asseco wykazał się ogromnym zaangażowaniem, elastycznością, umiejętnością reagowania na potrzeby klientów oraz dostosowaniem się do błyskawicznie zmieniających się wymagań rynku. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu. Koncentrowaliśmy się na sprzedaży własnego oprogramowania, świadczeniu usług z nim związanych, a także na zwiększaniu skali naszego biznesu poprzez akwizycje. W ubiegłym roku dołączyło do nas 18 nowych spółek działających na rynku izraelskim, europejskim i amerykańskim. Umacnialiśmy też naszą pozycję w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz chmury, które po 2020 roku nabrały szczególnego znaczenia. Wszystko to przełożyło się na umocnienie naszej pozycji we wszystkich segmentach i sektorach działalności. Dzięki temu osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe zarówno na poziomie przychodów, jak i zysków przy jednoczesnym utrzymaniu rentowności – powiedział Adam Góral, Prezes Zarządu Asseco Poland.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2022 roku w kursach zmiennych w obszarze oprogramowania i usług własnych ma obecnie wartość 9,8 mld zł i jest o 28% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W kursach stałych, w jakich został przeliczony backlog na 2021 rok, wzrost wynosi 18% do 9,0 mld zł.

W 2022 roku naszym celem niezmiennie pozostanie utrzymanie wiodącej pozycji Asseco w bankowości, ubezpieczeniach, energetyce, telekomunikacji, opiece zdrowotnej oraz administracji publicznej. Cały czas stawiamy na dalszy rozwój w obszarze własnych produktów i usług. Poza rozwiązaniami sektorowymi będziemy wzmacniać naszą pozycję w systemach ERP, płatnościach oraz usługach zaufania. Będziemy kontynuować inwestycje w rozwój produktów chmurowych i usług związanych z cyberbezpieczeństwem. Nadal będziemy rozwijać się nie tylko organicznie, lecz również przez akwizycje. Oczywiście myśląc o perspektywach rozwoju na 2022 rok, nie sposób nie wspomnieć o wojnie w Ukrainie, której długofalowe skutki trudno dziś przewidzieć. Już jej pierwsze dni pokazały, jak ważne jest zadbanie o cyberbezpieczeństwo kraju oraz utrzymanie ciągłości działania kluczowych systemów i infrastruktury krytycznej – dodał Adam Góral.

Asseco konsekwentnie buduje wartość dla akcjonariuszy i dzieli się z nimi zyskiem – dotychczas wypłaciło 2,7 mld zł dywidend. W tym roku Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę 279 mln zł dywidendy z zysku za 2021 rok, co oznacza 3,36 zł na akcję oraz stanowi 60% skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także