Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Systemy Asseco od ponad 20 lat najlepszym wsparciem dla Banku Spółdzielczego w Koronowie

Bank Spółdzielczy w Koronowie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów mających coraz większe wymagania w stosunku do instytucji finansowych. Z tego powodu w 2014 roku postanowił wzbogacić paletę wykorzystywanych systemów informatycznych o autorskie rozwiązania Asseco Poland, z którym łączy go wieloletnia współpraca. Ponad dwadzieścia lat wspólnych projektów, wzajemnego zrozumienia i zaangażowania przyczyniły się do sprawnej realizacji wdrożenia systemów z rodziny produktów def3000/suite oraz def2500/suite.

 

Bank Spółdzielczy w Koronowie to instytucja z bogatą, prawie 150-letnią historią, która wykorzystuje swoje wieloletnie tradycje oraz wartości społeczne i spółdzielcze. Jednocześnie rozumie potrzebę umiejętnego zastosowania cyfrowych kanałów komunikacji w kontakcie z nowoczesnym klientem, dla którego liczy się bezpieczeństwo, natychmiastowa reakcja i wsparcie ze strony banku. Dlatego systematycznie doskonali swoją ofertę produktową oraz wdraża nowoczesną infrastrukturę i systemy informatyczne.

 

Zrównoważony i dynamiczny rozwój banku oraz aspekt społeczny przyspieszyły decyzję dotyczącą konieczności zaplanowania wdrożenia kolejnych rozwiązań IT, wspierających jego pracę. Dotychczasowym dostawcą głównego systemu finansowo-księgowego oraz systemów wspierających była firma Asseco Poland. Bazując na przebiegu współpracy z firmą oraz zaufaniu do jej produktów, zarząd banku podjął decyzję o wdrożeniu nowych rozwiązań jej autorstwa.

 

Asseco Poland bardzo ceni sobie współpracę z Bankiem Spółdzielczym w Koronowie, która trwa nieprzerwanie od wielu lat i przynosi satysfakcję obu stronom. Od momentu kiedy zaczynaliśmy realizację naszego pierwszego wspólnego projektu minęły już ponad dwie dekady. W tym czasie banki spółdzielcze bardzo się rozwinęły i nadrobiły dystans, jaki dzielił je od europejskich instytucji finansowych. My również się zmieniliśmy i dzisiaj jesteśmy 6. Firmą w Europie, która świadczy swoje usługi instytucjom finansowym na całym świecie – powiedział Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych, Asseco Poland. Mamy wspólną historię, podczas której wspieraliśmy rozwój banku i sukcesywnie budowaliśmy zaufanie do naszej firmy, jako dostawcy sprawdzonych rozwiązań IT. Gdy bank zdecydował się na kolejną rozbudowę wykorzystywanych systemów, Asseco Poland było dobrze przygotowane do spełnienia jego wymagań – dodał.

 

Usprawnianie procesów, podniesienie efektywności

Nadrzędnym celem wdrożenia rozwiązań Asseco Poland w Banku Spółdzielczym w Koronowie było podniesienie efektywności oraz usystematyzowanie procesów wewnętrznych i zewnętrznych. Bank dążył do skrócenia czasu pozyskiwania informacji niezbędnych dla efektywnej sprzedaży i zarządzania ryzykami poprzez m.in. generowanie oraz rozszerzenie palety dostępnych raportów.

 

Chciał również usprawnić proces porządkowania baz danych oraz poprawić jakość samych danych, co miało się przełożyć na wzrost efektywności pracy banku. Wdrażano także system odpowiedzialny za pomiar ryzyk oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Jednocześnie podjęto decyzję o pozyskaniu systemu wspierającego zarządzanie relacjami z klientem, który miał zapewniać pełną wiedzę w tym zakresie i być źródłem danych o wartości biznesowej. Służyć miał także do sporządzania dokumentacji dotyczącej klientów oraz do planowania i realizowania kampanii marketingowych.

 

Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom naszych klientów, którzy oczekują od banków usług na najwyższym poziomie, zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i technologii. To z kolei obliguje nas do wykorzystywania takich rozwiązań, które sprawią, że sprostamy tym oczekiwaniom. Wybór Asseco Poland na dostawcę usług IT dla Banku Spółdzielczego w Koronowie jest poniekąd naturalną konsekwencją naszej wcześniejszej współpracy. Bazujemy na systemach informatycznych Asseco głównie przez wzgląd na jakość oprogramowania i obsługi, wieloletnie doświadczenie spółki, ale również z powodu znajomości banku i zrozumienia naszej specyfiki działania. Mamy za sobą wiele zrealizowanych z sukcesem projektów i liczę na to, że wiele kolejnych jeszcze przed nami. W trakcie tego wdrożenia skoncentrowaliśmy się na sprawnym uzyskaniu wiarygodnej i podanej w odpowiednim czasie informacji zarządczej, która jest niezbędna dla profesjonalnego i skutecznego zarządzania bankiem. Bez niej nie jest możliwe w dobie wysokiej zmienności mikro i makrootoczenia realizowanie strategii i misji banku – powiedziała Alicja Huczyńska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie

 

Pięć systemów, jeden cel

By osiągnąć wszystkie wymienione cele, zarząd banku postanowił wzbogacić paletę wykorzystywanych systemów o pięć współpracujących ze sobą rozwiązań Asseco Poland, wśród których znalazł się m.in. System Pomiaru Ryzyk (def3000/cIRM) wraz z modułem Informacji Zarządczej, którego zadaniem jest wsparcie procesu pomiaru i zarządzania ryzykami bankowymi. Umożliwia on codzienne raportowanie ryzyka, weryfikację poprawności raportów oraz wyliczenie wewnętrznego wymogu kapitałowego. Pozwala również na ocenę jakości portfela i jego dywersyfikacji.

 

Kolejnym narzędziem, które zostało zaimplementowane w Banku Spółdzielczym w Koronowie jest System Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym (def2500/cORM), dostarczający odpowiednim komórkom organizacyjnym banku informacje niezbędne do oceny profilu ryzyka. Proces usprawnia mechanizm tworzenia i monitorowania „map ryzyka” informujących nie tylko o ilości i wartości zdarzeń, ale również o miejscu ich powstania.

 

Pracę banku usprawnił także System Dystrybucji i Archiwizacji Dokumentów (def2500/cDAD) wraz z modułem Korespondencji Seryjnej. Współpracuje on z systemem księgowym, umożliwiającym w sposób automatyczny, na etapie rejestracji umowy, generowanie wystandaryzowanych wydruków w formie graficznej. Te z kolei tworzone są w oparciu o szablony dokumentów oraz grupy szablonów. Takie rozwiązanie powoduje, że zarówno forma jak i treść dokumentów jest zgodna ze standardami korespondencji obowiązującymi w całym banku. Ułatwia również dostęp i umożliwia zarządzanie archiwum oraz szablonami wydruków.

 

Bank zdecydował się również na wprowadzenie Systemu do Zarządzania Relacjami z Klientem (def3000/cSS), stanowiącego wszechstronną i usystematyzowana bazę wiedzy o klientach opartą o dane z systemu bankowego oraz informacje ze źródeł zewnętrznych (BIK, KRS, wywiadownie gospodarcze). Wdrożony został także System Obsługi Dokumentów Zastrzeżonych (def3000/DZ),

 

Rozwiązania Asseco Poland usprawniły naszą pracę, dzięki czemu osiągnęliśmy nasz cel jakim było podniesienie efektywności realizowanych przez bank działań. Przed wdrożeniem nowych systemów informatycznych borykaliśmy się ze zautomatyzowaniem procesu nawiązania kontaktu sprzedażowego z poszczególnymi segmentami klientów. Wdrożenie systemu def3000/cSS to dla nas krok milowy w tym obszarze – mamy narzędzia, które pozwalają nam efektywnie pozyskiwać dane o kliencie, odpowiednio zarządzać relacją z nim, sprawnie sporządzać dokumentację i podejmować właściwe działania biznesowe dedykowane wybranym klientom – powiedział Marek Musiał, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Koronowie.

 

Zgodnie z planem

Decyzja o realizacji projektu zapadła we wrześniu 2015 roku. Wdrożenie rozpoczęło się miesiąc później. Zakres równolegle prowadzonych prac był duży, ponieważ bank zdecydował się zamówić i wdrażać wszystkie rozwiązania jednocześnie. Asseco Poland wydzieliło do nich dedykowanego project managera. Pozwoliło to na bieżąco pokonywać wszelkie bariery, które mogły mieć wpływ na proces wdrożenia. Ponadto, firma zapewniła pracownikom banku dostęp do dodatkowych, bezpłatnych szkoleń w zakresie, w którym były one niezbędne.

 

Odbioru pierwszych trzech rozwiązań dokonano w listopadzie i grudniu 2015 roku, a kolejnych dwóch w lutym i marcu roku 2016. Ostatnie prace wdrożeniowe dodatkowego modułu jakim był def3000/DZ zostały zakończone w listopadzie 2016 r., a cały projekt zamknięty zgodnie z założonym harmonogramem prac.

 

Kluczowe korzyści

Wdrożenie umożliwiło bankowi:

  • bardzo sprawnie uzyskiwać informację zarządczą,
  • generować rozbudowane, przekrojowe raporty, ograniczone w zasadzie jedynie potrzebami użytkowników,
  • poprawić jakość danych przetwarzanych w systemie bankowym,
  • zautomatyzować obsługę klienta szczególnie w obszarze przygotowywania dokumentacji,
  • w usystematyzowany sposób zarządzać relacjami z klientem,
  • skrócić czas przygotowywania kampanii reklamowych i obniżyć ich koszt,
  • usprawnić funkcjonowanie systemów sprawozdawczych, wykorzystywanych w banku i poprawić ich niezawodność,
  • ograniczyć ryzyko operacyjne nie tylko dzięki wdrożonemu systemowi, ale również dzięki wdrożeniu narzędzi ograniczających czynności wcześniej powtarzane.