Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Stabilny rozwój w zmiennym otoczeniu biznesowym – Asseco podsumowuje I kwartał 2023 roku

W I kwartale 2023 roku Asseco osiągnęło 4,3 mld zł przychodów, czyli o 7% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku. Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych wzrosła, w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy ubiegłego roku, o 8% i wyniosła 3,4 mld zł. Zysk operacyjny wzrósł o 3% do 398 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na porównywalnym rok do roku poziomie i wyniósł 108 mln zł.

W I kwartale 2023 roku Grupa Asseco wypracowała 494 mln zł zysku operacyjnego non-IFRS*, co oznacza wzrost o 3% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk netto
non-IFRS przypisany akcjonariuszom Asseco Poland ukształtował się na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniósł 120 mln zł. Dla Grupy Asseco dane w ujęciu non-IFRS stanowią ważną informację na temat sytuacji finansowej, a także dla oceny rozwoju działalności.

Konsekwentna dywersyfikacja biznesu

Przychody Asseco pozostają bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. W I kwartale 2023 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 44%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 23%. W każdym z tych obszarów Grupa odnotowała wzrosty sprzedaży.
Najsilniej rósł sektor instytucji publicznych – o 10%, w sektorze bankowości i finansów wzrost wyniósł 7%, a w sektorze przedsiębiorstw 5%.

W raportowanym okresie Asseco rozwijało działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 12% i wyniosły 457 mln zł. Rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International w I kwartale 2023 roku odpowiadały za 90% całości przychodów Grupy Asseco. Sprzedaż segmentu Asseco International była o 5% wyższa w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i wyniosła 988 mln zł. Z kolei segment Formula Systems zanotował 2,9 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 7% względem I kwartału 2022 roku.

Bezpieczeństwo i stabilność finansowa

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 11,2 mld zł. W kursach stałych wynosi 11,7 mld zł i jest wyższy o 4% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„Silna dywersyfikacja biznesu na poziomie produktów, sektorów i rynków geograficznych, a także długoterminowe relacje z klientami i wysoki udział powtarzalnych przychodów zapewniają Grupie Asseco bezpieczeństwo i stabilność finansową w zmiennym otoczeniu biznesowym, w którym obecnie funkcjonujemy. Biorąc pod uwagę jedynie rozwój organiczny, wzrost sprzedaży w kursach stałych wyniósł w I kwartale 2023 roku 8%, czyli ukształtował się na zbliżonym poziomie do pierwszych trzech miesięcy 2022 roku. Utrzymujemy wzrosty sprzedaży we wszystkich segmentach. W segmencie Asseco Poland dynamika przychodów była najwyższa. Obserwujemy w Polsce bardzo dobre wyniki sprzedażowe w sektorach bankowości i finansów, opieki zdrowotnej, energetyki i telekomunikacji. Zanotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w spółkach Asseco Data Systems i Asseco Cloud. Grupa Formula Systems sukcesywnie umacnia swoją pozycją w Izraelu, Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze trzy miesiące 2023 roku były też bardzo dobre dla Grupy Asseco Enterprise Solutions będącej w segmencie Asseco International, intensywnie rozwijającej sprzedaż rozwiązań ERP oraz Grupy Asseco South Eastern Europe, która zwiększyła skalę działania we wszystkich segmentach działalności” – powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, Wiceprezes Zarządu, CFO Asseco Poland.

* Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia/sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także