Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Sprawozdawcze wymagania regulacyjne banków

W 2014 roku nastąpiły zmiany w wymogach kapitałowych banków,  regulacyjnych zasadach monitorowania płynności oraz sprawozdawczości regulacyjnej dla EBA. Obecnie sektor bankowy spodziewa się zmian w obowiązujących polskich wymogach raportowych, obejmujących zarówno raportowanie monetarne, jak i bilansu płatniczego.

 

Rok 2014 przebiegał pod hasłem wprowadzenia istotnych zmian w zakresie regulacji bankowych. Najważniejszą z nich były nowe wymogi regulacyjne zaimplementowane dyrektywą CRDIV oraz rozporządzeniem CRR. Regulacje te usankcjonowały nowe wymagania ostrożnościowe i finansowe banków. Nastąpiły zmiany dotyczące kalkulacji wymogów kapitałowych, wprowadzono zupełnie nowe zasady dotyczące zarządzania płynnością oraz dźwignią kapitałową. Rozszerzony został zakres sprawozdawczości ostrożnościowej banków. Równocześnie weszły w życie nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej banków wraz z ekspozycjami poddanymi restrukturyzacji lub refinansowaniu oraz ekspozycji nieobsługiwanych, a także monitorowaniem poziomu aktywów obciążonych.

 

Istotnym wyzwaniem dla sektora bankowego, w tym także i banków w Polsce, była niepewność terminu, zakresu i sposobu wprowadzenia nowych regulacji przez Parlament Europejski i Radę (UE). Przyjęta formuła Rozporządzenia opublikowana w Dzienniku Urzędowym na 2 dni przed wymaganym terminem raportowym stanowiła nie lada wyzwanie organizacji procesu w bankach a także dla Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Finansowego uczestniczących w procesie kontroli i przekazywania informacji do Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA).

 

Spełnienie skomplikowanych wymagań EBA byłoby niemożliwe bez zaangażowania szeregu osób po stronie banków oraz NBP i KNF, jak również po stronie dostawców rozwiązań informatycznych. Polski sektor bankowy poradził sobie z wprowadzeniem zmian regulacyjnych z dużym sukcesem, wypełniając jako pierwszy spośród pozostałych krajów europejskich wymagania nałożone na sektor przez EBA.

 

Zainicjowane zmiany regulacyjne dla sektora bankowego będą kontynuowane w kolejnych latach. Nastąpi doprecyzowywanie wymagań nadzorczych, w tym także stopniowe schodzenie z uproszczeń obowiązujących w okresach przejściowych. Wprowadzone zostaną  kolejne wymagania raportowe, takie jak planowane na rok 2015 pakiety Benchmarking Portfolios oraz Additional Monitoring Metrics for Liquidity dla EBA oraz Funding Plans of Credit Institutions zgodnie z rekomendacją Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

 

Zmiany wymogów regulacyjnych wprowadzone na poziomie europejskim zostaną prawdopodobnie uzupełnione zmianami na poziomie regulacji krajowych Narodowego Banku Polskiego oraz Komisji Nadzoru Bankowego. Polski sektor bankowy spodziewa się zmian w obowiązujących wymogach raportowych, obejmujących raportowanie monetarne oraz bilans płatniczy. Istotne i długo wyczekiwane przez polski sektor bankowy jest w szczególności podjęcie przez polskich regulatorów decyzji o wycofaniu najstarszego raportowania obligatoryjnego – Bankowej Informacji Sprawozdawczej (BIS), a także unifikację obecnej krajowej sprawozdawczości obligatoryjnej z informacją sprawozdawczą realizowaną na potrzeby EBA.

 

Jarosław Bednarz, Pion Business Intelligence, Asseco Poland

Zobacz także