Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco po I półroczu 2020 r. – bardzo dobre wyniki i umocnienie pozycji we wszystkich segmentach działalności

W I półroczu 2020 r. Asseco wypracowało 5,8 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 16% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. 81% przychodów stanowiła kluczowa dla Grupy sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych, która wyniosła 4,7 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny, po wzroście o 22%, ukształtował się na poziomie 554 mln zł. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 11% do 177 mln zł. Grupa poprawiła przychody i zyski we wszystkich segmentach operacyjnych.

Dla oceny sytuacji finansowej i biznesowej Asseco istotną informację stanowią podstawowe dane publikowane w ujęciu non-IFRS. Są one uzupełnieniem dla danych raportowanych zgodnie ze standardem IFRS*. W I półroczu br. zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 675 mln zł i był wyższy o 20%, a zysk netto non-IFRS, po wzroście o 12%, ukształtował się na poziomie 201 mln zł.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupa poprawiła wyniki we wszystkich segmentach działalności. W segmencie Formula Systems sprzedaż wzrosła w trakcie pierwszych 6 miesięcy 2020 r. o 19% do 3,6 mld zł, a zysk operacyjny o 34% do 287 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco International wzrosła o 12% i osiągnęła poziom 1,5 mld zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 14% do 173 mln zł. W segmencie Asseco Poland przychody wyniosły 639 mln zł, czyli o 6% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 8% wyższy i wyniósł 95 mln zł. Rynki zagraniczne reprezentowane przez Segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 89% przychodów Grupy.

Przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. W I półroczu 2020 r. przychody rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 39%, bankowość i finanse – 37% oraz instytucje publiczne – 24%.

W samym II kwartale 2020 r. Grupa odnotowała 2,9 mld zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o 12%. Zysk operacyjny zwiększył się o 33% i wyniósł 303 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 95 mln zł, czyli o 19% więcej niż w II kwartale 2019 r.

Nasza strategia, oparta na silnej geograficznej, sektorowej i produktowej dywersyfikacji biznesu, przynosi wymierne efekty oraz pozwala utrzymać bardzo dobre wyniki finansowe również w tak trudnym momencie, jak trwająca na całym świecie pandemia. Na bieżąco realizujemy zobowiązania kontraktowe w nowym modelu działania. Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na produkty i usługi cyfrowe, umożliwiające zdalne funkcjonowanie i obsługę klientów. Jednocześnie, mimo tego, że dostrzegamy na rynku pewną ostrożność w podejmowaniu nowych projektów inwestycyjnych, nasz backlog rośnie w dwucyfrowym tempie we wszystkich segmentach operacyjnych – na poziomie Grupy jest wyższy o 13% w porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w sierpniu 2019 r. i wynosi aktualnie 10,3 mld zł – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

*Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także