Asseco News
Asseco News to portal informacyjny Asseco Poland. Nasze treści kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych tematyką IT, biznesowym aspektem nowych technologii, a także działalnością Asseco.

Asseco nie zwalnia tempa rozwoju – bardzo dobre wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych po trzech kwartałach 2020 r.

Po trzech kwartałach 2020 r. Asseco wypracowało 8,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 13% więcej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. 80% przychodów stanowiła sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych, która ukształtowała się na poziomie 7,0 mld zł. Skonsolidowany zysk operacyjny wyniósł 853 mln zł, co oznacza wzrost o 19%. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 12% do 268 mln zł. Grupa umocniła się we wszystkich segmentach operacyjnych, w których zwiększyła zarówno przychody, jak i zyski.

Po trzech kwartałach bieżącego roku zysk operacyjny non-IFRS przekroczył 1 mld zł i był wyższy o 17%, a zysk netto non-IFRS, po wzroście o 12%, ukształtował się na poziomie 303 mln zł.

Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Grupa poprawiła wyniki we wszystkich segmentach operacyjnych. W segmencie Formula Systems po trzech kwartałach 2020 r. sprzedaż wzrosła o 14% do 5,5 mld zł, a zysk operacyjny o 28% do 446 mln zł. Sprzedaż segmentu Asseco International zwiększyła się o 9% i wyniosła 2,2 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł o 6% do 252 mln zł. W segmencie Asseco Poland osiągnięto przychody na poziomie 1,0 mld zł, czyli o 12% więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej, a zysk operacyjny był o 23% wyższy i wyniósł 155 mln zł. Rynki zagraniczne reprezentowane przez Segmenty Formula Systems i Asseco International odpowiadały łącznie za 88% przychodów Grupy.

Przychody Asseco są bardzo dobrze zdywersyfikowane sektorowo. Po trzech kwartałach 2020 r. przedstawiają się następująco: przedsiębiorstwa – 38%, bankowość i finanse – 37% oraz instytucje publiczne – 25%.

W samym III kwartale 2020 r. Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 2,9 mld zł, co stanowi wzrost o 7%. Zysk operacyjny wzrósł o 15% i wyniósł 299 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 91 mln zł, czyli o 16% więcej niż w III kwartale 2019 r.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2020 r. ma obecnie wartość 11,3 mld zł i jest o 12% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Trzy kwartały 2020 r. zamknęliśmy dwucyfrowymi wzrostami przychodów i zysków, co w czasach dużej niepewności związanej z pandemią na całym świecie uznajemy za duży sukces. Konsekwentnie realizujemy strategię silnej dywersyfikacji naszego biznesu. Rozwijamy się zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia. Do naszej Grupy w trakcie 9 miesięcy 2020 r. dołączyło kilkanaście nowych spółek, które umocnią naszą pozycję na rynkach międzynarodowych. Przyspieszenie procesów cyfryzacji w firmach powoduje zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania w wybranych obszarach IT, co pozwala nam podpisywać nowe kontrakty i budować solidny backlog na bieżący rok i kolejne kwartały. Do przyszłości podchodzimy jednak z umiarkowanym optymizmem. Niepewność związana z ogólną sytuacją gospodarczą sprawia, że obserwujemy ostrożność u naszych partnerów biznesowych w podejmowaniu nowych projektów inwestycyjnych. Mam jednak nadzieję, że przejdziemy przez ten trudny dla wszystkich czas obronną ręką – powiedział Rafał Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Asseco Poland.

Ujęcie non-IFRS obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia (PPA), o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych (SBP) oraz o przychody i koszty finansowe związane z transakcjami nabycia (M&A) i sprzedaży spółek (oraz związane z nimi efekty podatkowe).

Zobacz także