Jak ograniczyć czas i koszty wdrożenia systemów IT?

O sukcesie przedsiębiorstw decydują dzisiaj elastyczność, chęć rozwoju oraz otwartość na nowe technologie, które wyznaczają kierunki, narzucają zmiany i kształtują innowacje. Pomagają w zarządzaniu, dają nieograniczone możliwości gromadzenia oraz przetwarzania danych, wspierają procesy biznesowe. Budowa i rozwój systemów informatycznych to również walka z czasem, rosnącymi kosztami oraz małą dostępnością specjalistów IT na rynku pracy. Jednak istnieją już rozwiązania informatyczne, które eliminują te ograniczenia.

 

Likwidacja barier, łatwe gromadzenie informacji oraz dostęp do danych w czasie rzeczywistym to jedynie niektóre elementy budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, jakie zapewniają nowoczesne rozwiązania technologiczne. Pozwalają one na pełne wykorzystanie potencjału organizacji oraz na elastyczne kształtowanie biznesu. Choć ich wdrożenie przynosi firmom konkretne korzyści, to jednak część z nich w dalszym ciągu nie przeszła cyfrowej transformacji.

 

Nie ma odwrotu od technologii

Brak potrzebnych rozwiązań informatycznych to obecnie jeden z największych hamulców rozwoju przedsiębiorstw, które jednak coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z ich zastosowania. Aby utrzymać swoją pozycję na rynku, muszą inwestować w niezbędne narzędzia IT. Potwierdzają to ostatnie badania , z których wynika, że aż 34 proc. polskich firm oczekuje, że inwestycje w tym obszarze przyczynią się do podniesienia wydajności o 30 proc., a 40 proc. ankietowanych spodziewa się wzrostu w granicach od 11 do 30 proc. Jako kolejną oczekiwaną korzyść 20 proc. przedsiębiorców wskazuje wzrost przychodów na poziomie 30 proc. Zdaniem 22% ankietowanych inwestycje w cyfryzację przyczynią także do redukcji kosztów o ponad 30%, zaś 20% respondentów oczekuje wzrostu przychodów na tym samym poziomie. Ale jako jedną z głównych przeszkód hamujących cyfryzację firm, wskazano jej wysokie koszty Przedsiębiorcy równocześnie podkreślają, że kluczowym czynnikiem sukcesu nie jest wyłącznie technologia, ale ludzie potrafiący ją efektywnie wykorzystać. Jak zatem firmy mogą skutecznie się informatyzować?

Budowanie cyfrowej organizacji to przede wszystkim właściwie dobrane systemy IT, czyli takie, które są dobrze dostosowane do specyfiki oraz skali prowadzonego biznesu. Istotne są również ich elastyczność i skalowalność, pozwalające sprostać obecnym oraz przyszłym potrzebom przedsiębiorstwa. Wśród stałych wyzwań dyrektorów IT jest konieczność optymalizacji kosztów, przy rosnących potrzebach w tym zakresie, a także szybkie reagowanie na wymagania biznesu. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę wciąż niewystarczającą podaż specjalistów IT na rynku pracy oraz dynamicznie rosnące wynagrodzenia w tej branży.

Dlatego właśnie powstało narzędzie Asseco PUMA (Pakiet Uniwersalnych Modułów Aplikacyjnych), służące do budowy i rozwoju systemów oraz aplikacji o dowolnej skali, które w prosty sposób mogą zostać dostosowane do potrzeb niemal każdego biznesu – począwszy od małej firmy, po duże przedsiębiorstwa oraz instytucje. Najważniejsze jest to, że Asseco PUMA umożliwia skrócenie czasu oraz kosztów wdrożenia o ok. 20 – 25%.

 

Szybsze i tańsze tworzenie oprogramowania

Asseco PUMA odpowiada na główne problemy informatyzacji przedsiębiorstw związanych m.in. z brakiem wystarczającej ilości wykwalifikowanych programistów czy wysokimi kosztami budowy oraz utrzymania systemów IT. Zawdzięcza to m.in. swojej architekturze oraz gotowym modułom, jak np. PUMA Designer, który został stworzony z myślą o użytkownikach biznesowych. Umożliwia on wizualne tworzenie oprogramowania, które następnie automatycznie przekładane jest na działający kod JAVA.

Cechą wyróżniającą Asseco PUMA na tle innych rozwiązań jest również to, że zmiany w oprogramowaniu mogą odbywać się bez koniecznego cyklu wdrożeń. Co to oznacza? Że jej wykorzystanie umożliwia przygotowanie aplikacji oraz adaptację zmiany w otoczeniu, w którym oprogramowanie jest wykorzystywane. Modyfikacja jest natychmiastowo przenoszona do środowiska produkcyjnego, dzięki czemu jest od razu widoczna dla użytkownika. Intuicyjność obsługi modułów powoduje również, że proces rozwoju funkcjonalności biznesowej, aż w 70 proc. może być wytwarzany bezpośrednio przez analityków IT, przy minimalnym wsparciu zespołów programistycznych. Natomiast łatwość z jaką można dostosować zbudowany w ten sposób system do zmienności środowiska biznesowego sprawia, że przedsiębiorstwo całkowicie uniezależnia się od dostawcy. Zyskuje również możliwość samodzielnej modyfikacji funkcjonalności biznesowych po zakończeniu wdrożenia. Oprogramowanie stworzone na bazie Asseco PUMA może być udostępniane także w chmurze, wykorzystywane do dostarczenia funkcjonalności na urządzenia mobilne, a nawet do stworzenia aplikacji klasycznej typu desktop.

 

Elastyczność tworzenia systemów i aplikacji

Platforma Asseco PUMA pozwala na informatyzację każdego rodzaju organizacji, niezależnie od sektorów, w którym działa, m.in. dlatego, że składa się z pakietu niezależnych od siebie modułów, z których każdy wspiera wybrany obszar działalności przedsiębiorstwa. Dostarczają one gotowe funkcjonalności biznesowe niezbędne w każdym współczesnym systemie IT. Najważniejszym modułem jest PUMA Core, który wyznacza standardy komunikacji pomiędzy wszystkimi modułami oraz ich komponentami. Kolejnym to PUMA GIS, który dostarcza zbiór funkcjonalności umożliwiających wprowadzanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizację danych przestrzennych 2D i 3D. Znajdują one szerokie zastosowanie w wielu różnych dziedzinach. Są wykorzystywane m.in. przez urzędy administracji centralnej i lokalnej do zarządzania gruntami oraz nieruchomościami, służby ratownicze, ośrodki geodezyjno-kartograficzne, wojsko czy agencje reklamowe i marketingowe, które za ich pośrednictwem dokonują m.in. analizy rynku.

Asseco PUMA pozwala również na wdrożenie skutecznych narzędzi informatycznych, które zapewniają kompleksową obsługę procesu raportowania. Jest to możliwe dzięki modułowi PUMA Reports, umożliwiającemu m.in. tworzenie zleceń i raportów ad-hoc, ich eksport do różnych formatów oraz swobodę w projektowaniu raportów pod względem wizualnym oraz merytorycznym. Z platformy mogą także skorzystać przedsiębiorstwa, które chcą usprawnić procesy w obszarze obiegu dokumentów. Takie możliwości posiada moduł PUMA DMS. Umożliwia on m.in. sprawną obsługę przetwarzania, obiegu, archiwizowania oraz tworzenia dokumentów. Udostępnia także funkcjonalności zarządzania uprawnieniami dostępu oraz podpisu elektronicznego. Dzięki swobodnej możliwości adaptacji rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstwa, moduł DMS pozwala zachować zgodność z regulacjami prawnymi oraz wewnętrznymi zasadami panującymi w organizacji.

Wysoki poziom personalizacji rozwiązania zapewnia również moduł PUMA SAM (ang. System Administration Module), który został stworzony w celu sprawnego zarządzania i konfigurowania aplikacji biznesowych. Dostarcza on szereg narzędzi umożliwiających administrowanie uprawnieniami, rolami oraz użytkownikami systemu. Pozwala na wykorzystanie zewnętrznych dostawców danych, a także mechanizmów uwierzytelnienia i autoryzacji. Zapewnia konfigurację dostępu do zasobów zewnętrznych takich, jak skrzynki pocztowe, bramki sms oraz zdalne usługi WebService.

Kluczowy dla personalizacji przedsiębiorstw jest również moduł PUMA Workflow. Dzięki niemu użytkownik może wizualnie zaprojektować procesy sterowania przepływem pracy, monitorować ich przebieg w działającym systemie, a także określić sposób przekierowania prac do odpowiednich komórek oraz specjalistów.

 

Efektywność biznesu

Platforma PUMA to nie tylko gotowe moduły, ale również nieograniczona swoboda pod względem edycji, rozwoju oraz budowy nowych funkcjonalności. To także duże możliwości w zakresie wyboru sposobu tworzenia oprogramowania, które może być realizowane zarówno za pośrednictwem aplikacji Designer, języka XML oraz Java. Nie trzeba decydować się na jedną metodę. Można z nich korzystać naprzemiennie, ponieważ niezależnie od sposobu, w jaki będziemy wprowadzać zmiany, ich efekt będzie miał zawsze identyczną postać.

Asseco PUMA jest najbardziej efektywnym sposobem rozwoju sytemu informatycznego. Dlaczego? Ponieważ jej intuicyjność umożliwia samodzielne tworzenie oprogramowania. Zawdzięcza to m.in. modułowi Designer, który pozwala na swobodne rozszerzanie wszystkich istniejących modułów o nowe funkcjonalności. Dzięki temu platformę można w bardzo prosty sposób dostosować do potrzeb każdego biznesu. To właśnie dzięki takim rozwiązaniom, działy IT mogą szybko odpowiadać na realne potrzeby swojej organizacji, bez konieczności zwiększania budżetu oraz zatrudniania nowych osób.

 

Jarosław Świerczek, Dyrektor Działu w Pionie Rolnictwo, Asseco Poland

 

Więcej informacji na temat Asseco Puma na: puma.asseco.com

aplikacjaAsseco PUMADesignerJavaoprogramowaniePakiet Uniwersalnych Modułów Aplikacyjnychsystem IT