ERP w medycynie

Większość polskich szpitali posiada systemy ERP. Obecnie tylko z systemów Asseco do obsługi części administracyjnej korzysta około 350 jednostek. Coraz silniejszym trendem jest także ich integrowanie z systemami medycznymi, co znaczenie usprawnia przepływ informacji w placówce oraz poprawia szybkość i trafność podejmowanych decyzji.

 

1.Czy w sektorze medycznym ilość wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP wzrasta? Jakiej wielkości jednostki je wdrażają?
 

Wdrożenia systemów klasy ERP dotyczą wszystkich szpitali. Od kilku lat obserwujemy, że nie następuje wzrost ilości wdrożeń systemów informatycznych klasy ERP. Sytuacja jest stabilna. Szpitale rozwijają swoje systemy klasy ERP, a zakupy dotyczą głównie kompleksowych systemów. Wynika to głównie z tego, że rozwiązania do obsługi części administracyjnej funkcjonują już w większości jednostek od dawna, a teraz są uzupełniane jedynie o dodatkowe moduły, np. hurtownie danych, czy kalkulacje kosztów leczenia pacjentów. Na zmianę decydują się głównie te placówki, które wymieniają również system w części medycznej.

 

2. Jak wiele szpitali i jednostek służby zdrowia w Polsce posiada wdrożone systemy ERP? Jeśli ich nie posiada jakimi systemami IT się posługuje? Czy będą one wymagały wymiany w związku chociażby z cyfryzacją dokumentacji medycznej?

 

Z naszych obserwacji rynku wynika, że systemy klasy ERP posiada większość szpitali, np. z systemów Asseco Poland do obsługi części administracyjnej korzysta około 350 jednostek w Polsce. Pozostałe jednostki posiadają rozwiązania konkurencji. Coraz mniejsza ilość placówek medycznych, mam na myśli głównie szpitale i duże przychodnie, korzysta z rozwiązań niezintegrowanych ze sobą – z pojedynczych modułów różnych producentów, które nie potrafią wymieniać danych wzajemnie pomiędzy sobą, stanowiąc rozwiązania „wyspowe”, np. moduł finansowy czy kadrowy, nie współpracujące z systemem płacowym itp. Systemy ERP bezpośrednio nie mają wpływu na wymogi dot. cyfryzacji dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna to obszar, który jest obsługiwany głownie przez systemy klasy HIS.

 

3.Czy obecnie przy wysokim stopniu dostosowania do branży medycznej systemów do zarządzania klasy ERP dalej można mówić o tradycyjnym podziale na systemy do zarządzania częścią szarą (administracja) i częścią białą (medyczną)? Czy też moduły nowoczesnych systemów tej klasy dla medycyny posiadają wszystkie niezbędne dla obu części moduły?
 

Systemy medyczne w coraz większym stopniu integrują się z systemami zarządczymi. Począwszy od przekazywania faktur zakupu i rozchodów wewnętrznych (np. z apteki szpitalnej do księgowości), faktur sprzedaży, aż po przekazywanie danych statycznych niezbędnych do liczenia kosztów i zasilanie systemów klasy BI.

 

Cześć modułów zarządczych tak naprawdę wkomponowana jest w część medyczną, przykładem może być moduł Kalkulacji Kosztów Leczenia, gdzie operując na danych pacjentów i ich danych medycznych (wizyty, hospitalizacje, wykonane procedury oraz leki) wyliczane są koszty hospitalizacji oraz szczegółowe koszty leczenia danego pacjenta, wartość podanych leków, wykonanych badań diagnostycznych, oraz możliwe są przekrojowe analizy kosztowo – przychodowe np. dla określonego rozpoznania czy grupy JGP (Jednorodne Grupy Pacjentów). Dodatkowo wszystkie nowoczesne systemy IT są wyposażone w System Informowania Kierownictwa, które poprawiają szybkość i trafność podejmowanych decyzji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów prowadzenia działalności. Systemy te pozwalają m.in. monitorować rentowność grup JGP, wykonanie budżetu czy kontrolę kosztów, z uwzględnieniem ośrodków ich powstawania.

 

4.Jakie wdrożenia przeważają? Wdrażany jest cały system od podstaw, czy też wdrażane są np. określone moduły administracyjne i integrowane je z systemami części białej?

 

Obecnie przeważają wdrożenia kompleksowe, a jednostki posiadające już takie systemy rozwijają je o kolejne funkcjonalności.
 

5.Jak wyglądają koszty wdrożeń systemów IT w placówkach medycznych? Z jakich środków są zazwyczaj finansowane?

 

W ostatnich latach większość wdrożeń kompleksowych systemów IT w placówkach medycznych była finansowana z projektów unijnych. Wysokość kosztów wdrożeń ściśle związana jest zarówno z zakresem informatyzacji, jak również wielkością informatyzowanej placówki, co przekłada się na ilość personelu uczestniczącego we wdrożeniu, ilość procesów, które należy objąć wdrożeniem, sposób organizacji pracy w jednostce, itp.
 

6.Czy konieczność wdrożenia systemów EDM w przedłużonym do 2017 roku terminie może napędzać wdrożenia ERP w tym sektorze?
 

Zintegrowane systemy klasy ERP nie są ściśle połączone ze zmianą prawa w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, w związku z tym nie będzie to miało wpływu na wdrożenia systemów klasy ERP. Jedynie w przypadku wdrożeń kompleksowych rozwiązań, łączących część administracyjną z częścią medyczną lub naturalnej wymiany najstarszych systemów na nowe może się to przełożyć na wzrost wdrożeń ERP w sektorze.

 

7.Jaka jest obecna oferta systemów Asseco dla sektora medycznego?

 

W zakresie zintegrowanych systemów klasy ERP oferujemy naszym Klientom rozwiązania do obsługi części administracyjnej tworzone ściśle pod potrzeby tylko i wyłącznie jednostek medycznych. Naszym rozwiązaniem jest system InfoMedica, który składa się z modułów:

 

 • Finanse-Księgowość
 • Rejestr Sprzedaży
 • Rejestr Zakupu (Podawczy)
 • Kasa
 • Windykacja
 • Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń
 • Rachunek Kosztów (wycena kosztów rzeczywistych)
 • Kalkulacja Kosztów Leczenia
 • Budżetowanie
 • System Wspomagania Decyzji
 • Gospodarka Materiałowa
 • Zamówienia wewnętrzne
 • Obsługa zamówień i przetargów
 • Środki trwałe
 • Wyposażenie
 • Elektroniczna inwentaryzacja
 • Ewidencja aparatury medycznej
 • Kadry
 • Płace
 • Ewidencja Czasu Pracy (Grafik)
 • System Informacji Zarządczej

8.Jakie są ostatnie wdrożenia systemu?

 

System InfoMedica dla części administracyjnej pracuje w około 350 szpitalach. Tylko w ostatnich miesiącach uruchomiono go m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku Białej, Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie oraz ośmiu szpitalach w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej”

 

 

Krzysztof Groyecki, Dyrektor Pionu Opieki Zdrowotnej

system ERPszpitalesłużba zdrowia