Bank w erze cyfrowej poszukuje synergii

Wspólna Platforma Infor­matyczna, będąca implementacją Asseco BooX dedykowaną dla banków spółdzielczych, to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które zawiera wszystko, czego potrzebuje nowoczesna in­stytucja finansowa. Celem wdrożenia WPI jest osiągnięcie efektu synergii dla banków spółdzielczych, tak aby uprościć obsługę klientów, zwiększając jednocześnie jakość oraz konkurencyjność oferowanych im usług i produktów.

Polski rynek finansowy oraz konsumencki od dawna cechuje się wysokim poziomem konkurencji. Jego odbiorcy coraz częściej korzystają z natychmiastowego i dynamicznego wyboru oferty produktowej dostępnej w kanałach cyfrowych. Procesy te pogłębiła trwająca pandemia. Aby spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów, chcących korzystać z nowoczesnych narzędzi, systemów i aplikacji banki muszą sięgać po najnowsze technologie. Dla instytucji finansowych oznacza to stałą ucieczkę do przodu, konieczność zwiększania przewagi nad konkurencją, która wzrosła o organizacje operujące na platformach e-handlu.

WPI a Asseco BooX

Wspólna Platforma Informatyczna jest implementacją strategicznego projektu Asseco, jakim jest Asseco BooX (Bank out of the Box). „Bank z pudełka”  to pierwsza w Polsce, uniwersalna platforma procesowa i technologiczna do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych. Może ona stanowić podstawę do budowy nowego banku, jak również być wykorzystana do przebudowy lub modernizacji istniejącego. BooX, jako platforma subskrypcyjna, działająca w chmurze, idealnie sprawdza się do testowania hipotez biznesowych i dowodzenia słuszności nowych modeli banków oraz platform e-handlu. Stanowi doskonałe rozwiązanie dla neobanków, banków podlegających konsolidacji, sandboxów testowych, regulacyjnych i rozwiązań typu marketplace (w e-commerce). Już na wczesnym etapie pozyskiwania licencji bankowej umożliwia nowym inicjatywom udowodnienie krajowemu regulatorowi wysokiej gotowości operacyjnej. Podmioty obecne na rynku mogą wykorzystywać jej cechy (subskrypcja, praca w sandboxie technologicznym) w procesie testowania oraz uruchamiania nowych usług. Przeprowadzenie transformacji lub konsolidacji banków to naturalne zastosowanie platformy BooX.

Wyjątkowość Asseco BooX polega na tym, że jest to pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie wytworzone w Polsce, narzędzie w pełni dojrzałe i gotowe do uruchamiania oraz obsługi procesów bankowych. To podejście sprawia, że instytucje finansowe, mogą szybko uruchomić nowe i przetestowane produkty finansowe, co zwiększa ich konkurencyjność na rynku. Asseco BooX to zupełnie nowy model produktu IT, kierowany nie tylko do banków, ale także do szeroko pojętych organizacji z sektora finansowego oraz e-commerce, który w tej chwili coraz intensywniej używa produktów finansowania zakupu  – powiedział Tomasz Blicharz, Asseco BooX Marketer, Asseco Poland.

Po pierwsze klient

Od kilku lat w sektorze banków spółdzielczych nasila się dyskusja o integracji w celu współdzielenia kosztów i poprawy efektywności działania. Pierwsze kroki w tym zakresie podjęły dwa banki – Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oraz w Płońsku. Do realizacji swojego planu unowocześnienia bankowości spółdzielczej wybrały sprawdzonego partnera technologicznego. Celem, jaki został postawiony przed Asseco, było stworzenie rozwiązania, które poprawi jakość oraz przyspieszy obsługę klienta, a także będzie możliwe do implementacji w innych bankach spółdzielczych. WPI przyświeca idea, aby udostępniać jedną platformę informatyczną, jednocześnie zapewniając autonomię prowadzenia biznesu. Dodatkowo ograniczone do minimum zostają koszty inwestycji po stronie klienta. Decydując się na wdrożenie Wspólnej Platformy Informatycznej, bank nie ponosi ryzyka finansowego niepowodzenia projektu, gdyż ten element bierze na siebie Asseco.

Wspólna Platforma Informatyczna może być parametryzowana w zależności od potrzeb. Procesy, które są podobne we wszystkich bankach tj. prowadzenie rachunkowości, rozliczeń, sprawozdawczości obligatoryjnej, zarządzanie ryzykami, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, dzięki rozwiązaniu mogą być zautomatyzowane i uwspólnione, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia kosztów wewnętrznych w każdej z instytucji. Platforma pozwala jednocześnie na indywidualne kształtowanie niezależnych dla każdego banku obszarów jak np. budowanie oferty handlowej. WPI dostępna jest w modelu SaaS, co eliminuje koszty i zasoby związane z utrzymaniem odrębnej infrastruktury. Każdy bank korzystający z platformy otrzymuje wszystko, czego potrzebuje nowoczesna instytucja finansowa w tym bankowość internetową i mobilną, system transakcyjny, zautomatyzowane procesy sprzedażowe, narzędzie sprawozdawcze i analityczne. Na szczególną uwagę zasługują dostępne usługi IT BPO, wśród których procesy zamknięcia dnia/miesiąca/roku są jedynie wstępem do pełnego wachlarza rozwiązań – dodaje Andrzej Nowakowski, Dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Wspólna Platforma Informatyczna odpowiada także na wyzwanie, jakim jest niedobór wykwalifikowanej kadry. Szczególnie w mniejszych miastach to problem, z którym już dziś borykają się zarządy banków. Dlatego też Asseco stara się odciążyć swoich klientów także w tym obszarze.
W ramach WPI wdrażane są zdefi­niowane procesy automatyzacji pracy, które pozwalają sprawniej przygotować personel do nowej roli. To eliminuje możliwość popełnienia błędu i konieczność rekrutowania bankowców z dużym doświadczeniem. Bank zatrudnia pracowników przy­gotowanych do sprzedaży, a system w pełni wspiera ich pracę. Czas otwarcia rachunku bieżącego czy udzielenia kredytu gotówkowe­go skraca się z ponad godziny do mniej niż piętnastu minut. Wszelkie dokumenty  mogą być dostarczane do klienta z wykorzystaniem technologii nośnika trwałego, więc klient otrzymuje jedynie umowę, dzięki czemu proces jest szybki, bezpieczny i wygodny. Wprowadzona zostaje także automatyczna analiza zdolności kredytowej, zarówno dla wniosków złożonych w oddziale banku, jak i poprzez bankowość internetową. Rozwiązanie to pozwala na udzielenie kredytu w ciągu kilku minut, gdyż system zintegrowany jest z bazą niesolidnych klientów bankowych MIG BR oraz bazami BIK.

Dotychczasowe wdrożenia Wspólnej Platformy Informatycznej pokazują, że w bankach nastąpił
wzrost bezpieczeństwa świadczonych usług. Przyspieszono podejmowanie działań prewencyjnych m.in. dzięki kontrolowaniu ponad 6 tys. parametrów w trybie 24/7. Nastąpiło czterokrotne uproszczenie planu kont, o około 80% zmniejszyła się ilość korespondencji w wersji papierowej, do 80% wzrosła skuteczność wykrywania incydentów, zanim staną się problemem dla dostępności usług. Wydajność systemu, potwierdzona testami, wzrosła do ponad 2 mln dziennych transakcji oraz 90 tys. umów.

Artykuł ukazał się w Miesięczniku Finansowym „Bank”, nr 2

alebankAndrzej NowakowskiAsseco BooXBank out of the BoxBooXMiesięcznik Finansowy BankTomasz BlicharzWPIWspólna Platforma Informatyczna