Bank w gniazdku, czyli wspólna platforma informatyczna dla banków spółdzielczych

Asseco wraz z bankami Grupy BPS zbudowało Wspólną Platformę Informatyczną (WPI). Celem wdrożenia WPI jest osiągnięcie efektu synergii dla banków spółdzielczych, tak aby uprościć obsługę klientów, zwiększając jednocześnie jakość oraz konkurencyjność oferowanych im usług i produktów.

Wspólna Platforma Infor­matyczna to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce, które zawiera wszystko, czego potrzebuje nowoczesna in­stytucja finansowa. Jako pierwsze decyzję o wdrożeniu WPI podjęły Bank Spółdzielczy w Płońsku i Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, jednak to kompleksowe rozwiązanie dedy­kowane jest również dla pozosta­łych instytucji zrzeszenia BPS.

Integracja banków spółdzielczych

Od kilku lat, w sektorze banków spółdzielczych nasila się dyskusja wokół integracji w celu współdzielenia kosztów i poprawy efektywności działania. Od słów do czynów postanowiły przejść banki spółdzielcze w Płońsku i Lubaczo­wie zajmujące się obsługą klientów indywidualnych, sektorem MŚP, klientami korporacyjnymi w tym jednostkami samorządu terytorial­nego oraz rolnikami.

Zrozumieliśmy, że aby w pełni od­powiadać na zmieniające się potrze­by, coraz bardziej wymagających klientów, potrzebujemy nowocze­snego systemu bankowego, który będzie kompleksowy, rozwijalny i dostępny dla wszystkich. System, który posiadaliśmy, nie spełniał już naszych oczekiwań, gdyż nie pozwa­lał na sprawną integrację z innymi dostępnymi na rynku narzędziami, które chcieliśmy wdrożyć – powie­dział Dariusz Konofalski, prezes Banku Spółdzielczego w Płońsku.

W trakcie rozmów z ekspertami Asseco podjęliśmy decyzję, że za­projektowane rozwiązanie ma słu­żyć innym bankom spółdzielczym. Wdrożenie ma przyczynić się do zwiększenia skali biznesowej, racjo­nalizacji kosztów oraz większego bezpieczeństwa danych – powie­dział Paweł Kapel, prezes Banku Spółdzielczego w Lubaczowie.

Po pierwsze klient

Celem, jaki został postawiony przed Asseco, było stworzenie rozwią­zania, które poprawi jakość oraz przyspieszy obsługę klienta, a tak­że będzie dostosowane do innych banków spółdzielczych. Pomimo stosowania takich samych narzę­dzi każda z instytucji miała różne podejście do obsługi produktów i klienta, co było widoczne na po­czątku projektu – różne wzorce umów, odmienne procesowanie dokumentów czy plany kont. Dlate­go opracowano: uproszczony plan kont na bazie wzorca BPS, wspólne schematy księgowe, drzewo pro­duktów, wspólną parametryzację sprawozdawczości oraz jednolite zasady zarządzania ryzykiem.

Ustandaryzowanie pracy ban­ków ułatwi procesy obsługi klienta, bez utraty indywidualnych cech niezbędnych do konkurowania na lokalnych rynkach. Jest to pierwsze rozwiązanie w Polsce, które można określić jako „bank w gniazdku”, gdyż zawiera wszystko, czego potrzebuje dzisiaj nowoczesna instytucja finan­sowa do bieżącego funkcjonowania i dalszego rozwoju – powiedział Andrzej Nowakowski, dyrektor Pionu Banków Spółdzielczych w Asseco Poland.

Dzięki wdrożeniu Wspólnej Platfor­my Informatycznej znacznie skró­cone zostają procesy obsługi klien­ta. Czas poświęcony na otwarcie rachunku bieżącego ograniczył się do kilku minut, za sprawą zastoso­wania procesów automatyzujących w obszarach produktów depozyto­wych i kredytowych.

Najnowocześniejsza bankowość elektroniczna

WPI przyświeca idea, aby udo­stępniać bankom jedną platformę informatyczną, jednocześnie zapew­niając im autonomię prowadzenia biznesu. Dodatkowo ograniczamy do minimum koszty inwestycji po stronie klienta. Decydując się na wdrożenie Wspólnej Platformy Infor­matycznej, bank nie ponosi ryzyka finansowego niepowodzenia projek­tu, gdyż ten element bierze na siebie Asseco. Dzięki temu ma on możli­wość pełnego wykorzystania naj­nowocześniejszych rozwiązań infor­matycznych z obszarów bankowości elektronicznej i mobilnej, systemu transakcyjnego czy też związanego ze sprawozdawczością. Pozwala mu to budować przewagę konkurencyj­ną na rynku, przy minimalnych kosz­tach inwestycji – dodaje Andrzej Nowakowski.

Platforma dostępna jest w modelu SaaS, co zmniejsza koszty związane z posiadaniem odrębnej infrastruk­tury i zasobów do ich utrzymania. Każdy korzystający z WPI bank otrzymuje bankowość elektronicz­ną, system transakcyjny, narzędzie sprawozdawcze i analityczne oraz intuicyjne rozwiązania omnikana­łowe. Asseco przejmuje odpowie­dzialność za infrastrukturę sprzę­tową, utrzymanie serwerowni, licencje i aktualizacje oprogramo­wania, a także procesy administracji biznesowej.

WPI w liczbach

Rozpoczęcie budowy Wspólnej Platformy Informatycznej nastąpiło w marcu 2019 r. W projekcie wzięło udział ponad 200 osób. Uruchomie­nie produkcyjne nastąpiło we wrze­śniu br. W tym czasie uproszczono czterokrotnie plan kont, o około 80% zmniejszyła się ilość korespondencji w wersji papierowej, a wydajność systemu, potwierdzona testami, pozwala na obsługę 2 milionów aktywnych umów oraz zawarcie bez opóźnień 90 tys. umów na dobę.

Artykuł został opublikowany w Miesięczniku Finansowym „Bank”, nr 10

Andrzej Nowakowskibank spółdzielczyBank Spółdzielczy w LubaczowieBank Spółdzielczy w PłońskuDariusz KonofalskiPaweł KapelWPIWspólna Platforma Informatyczna